- Handschriften:

Sankt-Gallen, CH-SGs 390-391, 391 (Hartker)
CH-SGs 390-391
Sankt-Gallen, Stiftsbibliothek, 391
Paléographie Musicale, II/1. Solesmes, 1992
cfr Corpus Antiphonalium Officii, Hesbert, René-Jean, 1963, vol.2

Manuscript

1
Responsorium
2
Antiphona
3
Antiphona
4
Antiphona
A summo caelo egressio - cum alleluia
5
Antiphona
6
Antiphona
7
Antiphona
8
Antiphona
9
Responsorium
10
Responsorium
11
Antiphona
12
Antiphona
13
Antiphona
14
Antiphona
15
Antiphona
16
Antiphona
17
Antiphona
18
Antiphona
19
Responsorium
20
Responsorium
21
Antiphona
22
Antiphona
23
Responsorium
24
Antiphona
25
Antiphona
26
Responsorium
27
Antiphona
28
Antiphona
29
Responsorium
30
Antiphona
31
Responsorium
32
Antiphona
33
Antiphona
34
Antiphona
35
Responsorium
36
Responsorium
37
Antiphona
38
Responsorium
39
Antiphona
40
Antiphona
41
Antiphona
42
Antiphona
43
Invitatorium
44
Invitatorium
45
Antiphona
46
Antiphona
47
Antiphona
48
Responsorium
49
Antiphona
50
Antiphona
51
Antiphona
52
Antiphona
53
Antiphona
54
Antiphona
55
Antiphona
56
Antiphona
Angeli Archangeli Throni - cum alleluia
57
Antiphona
58
Antiphona
59
Responsorium
60
Responsorium
61
Responsorium
62
Antiphona
63
Responsorium
64
Responsorium
 
 
 
65
Responsorium
66
Antiphona
67
Antiphona
68
Antiphona
69
Responsorium
70
Antiphona
71
Antiphona
72
Antiphona
73
Antiphona
74
Antiphona
75
Antiphona
76
Antiphona
77
Responsorium
78
Antiphona
79
Antiphona
80
Antiphona
Ascendit in caelos - cum alleluia
81
Antiphona
82
Responsorium
83
Responsorium
84
Antiphona
85
Antiphona
86
Antiphona
87
Responsorium
88
Antiphona
89
Antiphona
90
Responsorium
91
Responsorium
92
Responsorium
93
Antiphona
94
Antiphona
95
Antiphona
96
Antiphona
97
Responsorium
98
Antiphona
 
 
 
99
Responsorium
100
Responsorium
101
Responsorium
102
Responsorium
103
Responsorium
104
Antiphona
105
Responsorium
106
Responsorium
107
Antiphona
108
Antiphona
109
Responsorium
110
Antiphona
111
Responsorium
112
Antiphona
113
Responsorium
114
Antiphona
115
Antiphona
116
Responsorium
117
Antiphona
118
Antiphona
119
Responsorium
120
Antiphona
121
Antiphona
122
Responsorium
123
Antiphona
124
Antiphona
125
Responsorium
126
Responsorium
127
Antiphona
128
Antiphona
129
Responsorium
130
Antiphona
131
Responsorium
132
Antiphona
133
Antiphona
134
Antiphona
135
Responsorium
136
Antiphona
137
Responsorium
138
Antiphona
139
Antiphona
140
Antiphona
141
Antiphona
142
Antiphona
143
Antiphona
144
Antiphona
145
Responsorium
146
Antiphona
147
Antiphona
148
Antiphona
149
Responsorium
150
Antiphona
151
Responsorium
152
Antiphona
153
Responsorium
154
Antiphona
155
Antiphona
156
Antiphona
157
Antiphona
158
Antiphona
159
Antiphona
160
Antiphona
161
Responsorium
162
Antiphona
163
Antiphona
164
Responsorium
165
Responsorium
166
Antiphona
167
Antiphona
168
Responsorium
169
Antiphona
170
Responsorium
171
Responsorium
172
Antiphona
173
Antiphona
174
Responsorium
175
Responsorium
176
Antiphona
177
Antiphona
178
Responsorium
179
Antiphona
180
Antiphona
181
Antiphona
182
Responsorium
183
Antiphona
184
Antiphona
185
Antiphona
186
Responsorium
187
Antiphona
188
Responsorium
189
Antiphona
190
Antiphona
191
Antiphona
192
Antiphona
193
Antiphona
194
Antiphona
195
Responsorium
196
Antiphona
197
Antiphona
198
Responsorium
199
Antiphona
200
Antiphona
201
Antiphona
202
Antiphona
Confirma hoc Deus - cum alleluia
203
Responsorium
204
Antiphona
205
Antiphona
206
Responsorium
207
Antiphona
208
Responsorium
209
Responsorium
210
Antiphona
211
Antiphona
212
Antiphona
213
Antiphona
214
Responsorium
215
Responsorium
216
Antiphona
217
Antiphona
218
Antiphona
219
Antiphona
220
Antiphona
221
Antiphona
222
Responsorium
223
Responsorium
224
Antiphona
225
Antiphona
226
Antiphona
227
Antiphona
228
Responsorium
229
Antiphona
230
Responsorium
231
Antiphona
232
Antiphona
233
Responsorium
234
Antiphona
235
Antiphona
236
Antiphona
237
Antiphona
238
Antiphona
239
Antiphona
240
Antiphona
241
Antiphona
Cum venerit...quem ego - cum alleluia
242
Responsorium
243
Antiphona
244
Antiphona
245
Antiphona
246
Antiphona
247
Antiphona
248
Antiphona
249
Antiphona
250
Antiphona
251
Antiphona
252
Antiphona
253
Antiphona
254
Antiphona
255
Responsorium
256
Antiphona
257
Responsorium
258
Antiphona
259
Antiphona
260
Antiphona
261
Antiphona
262
Antiphona
263
Antiphona
264
Antiphona
265
Antiphona
266
Responsorium
267
Antiphona
268
Antiphona
269
Antiphona
270
Responsorium
271
Antiphona
272
Responsorium
273
Responsorium
Deduc me in semita - cum alleluia
274
Antiphona
275
Antiphona
276
Antiphona
277
Responsorium
278
Responsorium
279
Responsorium
280
Antiphona
281
Antiphona
282
Responsorium
283
Antiphona
284
Antiphona
285
Responsorium
286
Responsorium
287
Antiphona
288
Responsorium
289
Antiphona
290
Antiphona
291
Antiphona
292
Antiphona
293
Responsorium
294
Antiphona
295
Responsorium
296
Antiphona
297
Antiphona
Dilexit Andream Dominus - cum alleluia
298
Responsorium
299
Antiphona
300
Antiphona
301
Antiphona
302
Responsorium
303
Responsorium
304
Antiphona
305
Responsorium
306
Antiphona
307
Antiphona
308
Antiphona
309
Antiphona
310
Antiphona
311
Antiphona
312
Antiphona
313
Antiphona
314
Antiphona
315
Antiphona
316
Responsorium
317
Antiphona
318
Antiphona
319
Responsorium
320
Responsorium
321
Responsorium
322
Responsorium
323
Antiphona
324
Antiphona
325
Responsorium
326
Antiphona
327
Antiphona
328
Antiphona
329
Antiphona
330
Responsorium
331
Responsorium
332
Antiphona
333
Antiphona
334
Antiphona
335
Responsorium
336
Responsorium
337
Antiphona
338
Antiphona
339
Responsorium
340
Responsorium
341
Antiphona
342
Responsorium
343
Responsorium
344
Antiphona
345
Responsorium
346
Antiphona
347
Invitatorium
348
Invitatorium
349
Antiphona
350
Antiphona
351
Antiphona
352
Antiphona
353
Antiphona
354
Responsorium
355
Responsorium
356
Antiphona
357
Antiphona
358
Antiphona
359
Responsorium
360
Antiphona
361
Responsorium
362
Antiphona
363
Antiphona
364
Responsorium
365
Antiphona
366
Antiphona
367
Antiphona
p. 26 incipit
368
Antiphona
369
Responsorium
370
Antiphona
371
Antiphona
372
Responsorium
373
Antiphona
374
Responsorium
375
Antiphona
376
Antiphona
377
Responsorium
378
Antiphona
379
Antiphona
380
Antiphona
381
Antiphona
382
Antiphona
383
Responsorium
384
Antiphona
385
Antiphona
386
Antiphona
387
Antiphona
388
Antiphona
389
Responsorium
390
Antiphona
391
Responsorium
392
Responsorium
393
Antiphona
394
Antiphona
395
Responsorium
396
Antiphona
397
Antiphona
398
Antiphona
399
Responsorium
400
Antiphona
401
Responsorium
402
Antiphona
403
Antiphona
404
Antiphona
405
Antiphona
406
Antiphona
407
Antiphona
408
Antiphona
409
Antiphona
410
Responsorium
 
 
 
411
Responsorium
412
Antiphona
413
Antiphona
414
Responsorium
415
Responsorium
416
Antiphona
417
Antiphona
418
Antiphona
419
Antiphona
420
Responsorium
421
Responsorium
422
Antiphona
423
Antiphona
424
Antiphona
425
Antiphona
426
Antiphona
427
Antiphona
428
Antiphona
429
Antiphona
430
Antiphona
431
Antiphona
432
Antiphona
433
Antiphona
434
Antiphona
435
Antiphona
436
Antiphona
437
Antiphona
438
Antiphona
439
Antiphona
440
Antiphona
441
Antiphona
442
Responsorium
443
Antiphona
444
Antiphona
445
Antiphona
446
Antiphona
447
Antiphona
448
Antiphona
449
Antiphona
450
Responsorium
451
Antiphona
452
Antiphona
453
Antiphona
454
Antiphona
455
Antiphona
456
Responsorium
457
Antiphona
458
Antiphona
459
Responsorium
460
Antiphona
461
Responsorium
462
Antiphona
463
Antiphona
464
Antiphona
465
Responsorium
466
Antiphona
467
Antiphona
468
Antiphona
469
Antiphona
470
Antiphona
471
Antiphona
472
Antiphona
473
Antiphona
474
Responsorium
475
Antiphona
476
Responsorium
477
Antiphona
478
Responsorium
479
Antiphona
480
Antiphona
481
Antiphona
482
Antiphona
483
Antiphona
484
Responsorium
485
Antiphona
486
Responsorium
487
Antiphona
488
Responsorium
489
Antiphona
490
Antiphona
491
Responsorium
492
Antiphona
493
Antiphona
494
Responsorium
495
Antiphona
496
Antiphona
497
Antiphona
498
Antiphona
499
Antiphona
500
Responsorium
501
Responsorium
502
Responsorium
503
Antiphona
504
Antiphona
505
Antiphona
506
Responsorium
507
Responsorium
508
Antiphona
509
Antiphona
510
Responsorium
p. 9 
511
Antiphona
512
Antiphona
513
Responsorium
514
Responsorium
515
Antiphona
516
Responsorium
517
Antiphona
518
Antiphona
519
Responsorium
520
Antiphona
521
Antiphona
522
Antiphona
523
Responsorium
524
Antiphona
525
Antiphona
526
Antiphona
527
Responsorium
528
Responsorium
529
Antiphona
530
Responsorium
531
Antiphona
532
Antiphona
533
Antiphona
534
Antiphona
535
Antiphona
536
Antiphona
537
Antiphona
538
Antiphona
539
Responsorium
540
Antiphona
541
Antiphona
542
Antiphona
543
Responsorium
544
Responsorium
545
Responsorium
546
Responsorium
547
Responsorium
548
Antiphona
549
Responsorium
550
Antiphona
551
Antiphona
552
Antiphona
553
Antiphona
554
Responsorium
555
Antiphona
556
Responsorium
557
Responsorium
558
Antiphona
559
Antiphona
560
Antiphona
561
Antiphona
562
Antiphona
563
Antiphona
564
Responsorium
565
Antiphona
566
Responsorium
567
Antiphona
568
Antiphona
569
Responsorium
570
Antiphona
571
Antiphona
572
Responsorium
573
Antiphona
574
Antiphona
575
Antiphona
576
Antiphona
577
Antiphona
578
Antiphona
579
Antiphona
580
Antiphona
581
Antiphona
582
Responsorium
583
Antiphona
584
Antiphona
585
Antiphona
586
Responsorium
587
Antiphona
588
Antiphona
589
Responsorium
590
Responsorium
591
Antiphona
592
Responsorium
593
Responsorium
594
Antiphona
595
Responsorium
596
Antiphona
597
Antiphona
598
Responsorium
599
Antiphona
600
Antiphona
601
Antiphona
602
Antiphona
603
Responsorium
604
Antiphona
605
Invitatorium
606
Antiphona
607
Antiphona
608
Antiphona
609
Antiphona
610
Antiphona
611
Antiphona
612
Antiphona
613
Antiphona
614
Responsorium
615
Responsorium
616
Antiphona
617
Antiphona
618
Responsorium
619
Antiphona
620
Responsorium
621
Responsorium
622
Antiphona
In velamento clamabunt - cum alleluia
623
Responsorium
624
Antiphona
625
Antiphona
626
Responsorium
627
Responsorium
628
Antiphona
629
Antiphona
630
Antiphona
631
Responsorium
632
Antiphona
633
Responsorium
634
Antiphona
635
Antiphona
636
Antiphona
637
Antiphona
638
Responsorium
639
Antiphona
640
Antiphona
641
Antiphona
642
Antiphona
643
Antiphona
644
Antiphona
645
Antiphona
646
Responsorium
647
Antiphona
648
Antiphona
649
Responsorium
650
Antiphona
651
Antiphona
652
Antiphona
653
Antiphona
654
Responsorium
655
Antiphona
656
Responsorium
657
Responsorium
658
Antiphona
659
Responsorium
660
Responsorium
661
Antiphona
662
Antiphona
663
Antiphona
664
Responsorium
665
Antiphona
666
Antiphona
667
Responsorium
668
Responsorium
669
Responsorium
670
Responsorium
671
Antiphona
672
Antiphona
673
Antiphona
674
Responsorium
675
Antiphona
676
Responsorium
677
Responsorium
678
Antiphona
679
Antiphona
680
Invitatorium
681
Antiphona
682
Antiphona
683
Responsorium
684
Antiphona
685
Antiphona
686
Antiphona
687
Antiphona
688
Antiphona
689
Antiphona
Iustum deduxit Dominus - cum alleluia
690
Antiphona
691
Antiphona
692
Antiphona
693
Antiphona
694
Responsorium
 
 
 
 
 
 
695
Antiphona
696
Responsorium
697
Antiphona
698
Antiphona
699
Antiphona
700
Responsorium
701
Responsorium
702
Antiphona
703
Antiphona
704
Antiphona
705
Antiphona
706
Antiphona
707
Antiphona
708
Antiphona
709
Responsorium
710
Responsorium
711
Responsorium
 
 
 
712
Antiphona
713
Antiphona
714
Antiphona
715
Responsorium
716
Antiphona
717
Antiphona
718
Antiphona
719
Antiphona
720
Responsorium
721
Antiphona
722
Antiphona
723
Antiphona
724
Responsorium
725
Antiphona
726
Antiphona
727
Antiphona
728
Antiphona
729
Antiphona
730
Antiphona
731
Responsorium
732
Responsorium
733
Antiphona
734
Antiphona
735
Antiphona
736
Antiphona
737
Responsorium
738
Antiphona
739
Antiphona
740
Antiphona
741
Antiphona
742
Responsorium
743
Antiphona
744
Antiphona
745
Antiphona
746
Antiphona
747
Antiphona
748
Antiphona
749
Antiphona
750
Antiphona
751
Responsorium
752
Responsorium
753
Responsorium
754
Antiphona
755
Antiphona
756
Responsorium
757
Antiphona
758
Antiphona
759
Responsorium
 
 
 
760
Responsorium
761
Antiphona
762
Antiphona
763
Antiphona
764
Antiphona
765
Antiphona
766
Antiphona
767
Antiphona
768
Antiphona
769
Antiphona
770
Responsorium
771
Antiphona
772
Antiphona
773
Antiphona
774
Antiphona
775
Responsorium
776
Antiphona
777
Responsorium
778
Antiphona
779
Antiphona
780
Antiphona
781
Antiphona
782
Antiphona
783
Responsorium
784
Antiphona
785
Responsorium
786
Antiphona
787
Antiphona
788
Antiphona
789
Responsorium
790
Responsorium
791
Responsorium
792
Antiphona
793
Responsorium
794
Responsorium
795
Antiphona
796
Antiphona
797
Responsorium
798
Responsorium
799
Antiphona
800
Responsorium
801
Antiphona
802
Antiphona
803
Antiphona
804
Antiphona
805
Antiphona
806
Antiphona
807
Antiphona
808
Antiphona
809
Responsorium
810
Antiphona
811
Antiphona
812
Antiphona
813
Antiphona
814
Antiphona
815
Antiphona
816
Responsorium
817
Responsorium
818
Antiphona
819
Antiphona
820
Responsorium
821
Antiphona
822
Antiphona
823
Antiphona
824
Antiphona
825
Antiphona
826
Antiphona
827
Antiphona
828
Antiphona
829
Responsorium
830
Responsorium
831
Antiphona
832
Antiphona
833
Antiphona
834
Responsorium
835
Antiphona
836
Antiphona
837
Antiphona
838
Antiphona
839
Responsorium
840
Responsorium
841
Antiphona
842
Antiphona
843
Responsorium
844
Antiphona
845
Antiphona
846
Responsorium
847
Responsorium
848
Responsorium
849
Antiphona
850
Responsorium
851
Antiphona
852
Antiphona
p. 9 
853
Responsorium
854
Antiphona
855
Antiphona
856
Antiphona
857
Antiphona
858
Responsorium
859
Antiphona
860
Antiphona
861
Antiphona
862
Antiphona
863
Responsorium
864
Antiphona
865
Antiphona
866
Antiphona
867
Antiphona
868
Responsorium
869
Antiphona
870
Antiphona
871
Antiphona
872
Responsorium
873
Antiphona
874
Antiphona
875
Responsorium
876
Antiphona
877
Antiphona
878
Responsorium
879
Antiphona
880
Responsorium
Omnis pulchritudo Domini - cum alleluia
881
Antiphona
882
Antiphona
883
Antiphona
884
Antiphona
885
Antiphona
886
Antiphona
887
Responsorium
888
Antiphona
889
Antiphona
890
Antiphona
891
Antiphona
892
Responsorium
893
Antiphona
894
Antiphona
895
Antiphona
896
Responsorium
897
Responsorium
898
Responsorium
899
Antiphona
900
Responsorium
901
Antiphona
902
Antiphona
903
Responsorium
904
Antiphona
905
Antiphona
906
Responsorium
Pater cum essem cum eis - cum alleluia
907
Responsorium
908
Antiphona
909
Responsorium
910
Antiphona
911
Antiphona
912
Antiphona
913
Responsorium
914
Responsorium
915
Antiphona
916
Antiphona
917
Antiphona
918
Antiphona
919
Antiphona
920
Responsorium
921
Antiphona
922
Responsorium
 
 
 
923
Antiphona
924
Antiphona
925
Antiphona
926
Antiphona
927
Responsorium
928
Antiphona
929
Responsorium
930
Antiphona
931
Responsorium
932
Responsorium
933
Antiphona
934
Antiphona
935
Antiphona
936
Antiphona
937
Antiphona
938
Antiphona
939
Responsorium
940
Antiphona
941
Antiphona
942
Responsorium
943
Antiphona
944
Responsorium
945
Antiphona
946
Antiphona
947
Antiphona
948
Responsorium
949
Antiphona
950
Antiphona
951
Antiphona
952
Responsorium
953
Responsorium
954
Invitatorium
955
Responsorium
956
Antiphona
957
Antiphona
958
Antiphona
959
Responsorium
960
Antiphona
961
Antiphona
962
Antiphona
963
Responsorium
964
Antiphona
965
Antiphona
966
Antiphona
967
Antiphona
968
Antiphona
969
Responsorium
970
Responsorium
971
Antiphona
972
Antiphona
973
Responsorium
974
Antiphona
975
Responsorium
976
Antiphona
977
Antiphona
978
Antiphona
979
Responsorium
980
Antiphona
981
Responsorium
982
Antiphona
983
Antiphona
984
Antiphona
985
Antiphona
986
Responsorium
987
Responsorium
988
Responsorium
989
Antiphona
990
Responsorium
991
Antiphona
992
Antiphona
993
Responsorium
994
Responsorium
 
 
 
995
Antiphona
996
Responsorium
997
Antiphona
998
Antiphona
999
Responsorium
1000
Antiphona
1001
Antiphona
1002
Antiphona
1003
Antiphona
1004
Antiphona
1005
Antiphona
1006
Antiphona
1007
Antiphona
1008
Antiphona
1009
Responsorium
1010
Antiphona
1011
Antiphona
1012
Antiphona
1013
Responsorium
1014
Antiphona
1015
Antiphona
1016
Responsorium
1017
Antiphona
1018
Antiphona
1019
Antiphona
1020
Responsorium
1021
Antiphona
1022
Antiphona
1023
Responsorium
1024
Antiphona
1025
Responsorium
1026
Responsorium
1027
Antiphona
1028
Responsorium
1029
Antiphona
1030
Responsorium
1031
Antiphona
1032
Responsorium
1033
Invitatorium
1034
Invitatorium
1035
Invitatorium
1036
Invitatorium
1037
Invitatorium
1038
Invitatorium
1039
Invitatorium
1040
Invitatorium
1041
Invitatorium
1042
Invitatorium
1043
Invitatorium
1044
Invitatorium
1045
Antiphona
1046
Antiphona
1047
Antiphona
1048
Responsorium
1049
Antiphona
1050
Responsorium
1051
Antiphona
1052
Responsorium
1053
Antiphona
1054
Antiphona
1055
Antiphona
1056
Antiphona
1057
Antiphona
1058
Antiphona
1059
Antiphona
1060
Antiphona
1061
Invitatorium
1062
Antiphona
1063
Antiphona
1064
Antiphona
1065
Antiphona
1066
Antiphona
1067
Antiphona
1068
Antiphona
1069
Antiphona
1070
Antiphona
1071
Antiphona
1072
Antiphona
1073
Antiphona
1074
Antiphona
1075
Responsorium
1076
Antiphona
1077
Antiphona
1078
Antiphona
1079
Antiphona
1080
Antiphona
1081
Antiphona
1082
Responsorium
1083
Responsorium
1084
Antiphona
1085
Antiphona
1086
Antiphona
1087
Responsorium
1088
Antiphona
1089
Antiphona
1090
Antiphona
1091
Responsorium
1092
Antiphona
1093
Antiphona
1094
Antiphona
1095
Antiphona
1096
Antiphona
1097
Antiphona
1098
Antiphona
1099
Antiphona
1100
Antiphona
1101
Antiphona
1102
Antiphona
1103
Antiphona
1104
Antiphona
1105
Antiphona
1106
Antiphona
1107
Antiphona
1108
Responsorium
1109
Antiphona
1110
Antiphona
1111
Antiphona
1112
Responsorium
1113
Responsorium
1114
Antiphona
1115
Antiphona
1116
Antiphona
1117
Antiphona
1118
Responsorium
1119
Antiphona
1120
Antiphona
1121
Antiphona
1122
Antiphona
1123
Antiphona
1124
Responsorium
1125
Responsorium
1126
Antiphona
1127
Antiphona
1128
Antiphona
1129
Responsorium
1130
Antiphona
1131
Antiphona
1132
Antiphona
1133
Antiphona
1134
Responsorium
1135
Antiphona
1136
Antiphona
1137
Antiphona
1138
Antiphona
1139
Antiphona
1140
Responsorium
1141
Antiphona
1142
Antiphona
1143
Antiphona
1144
Antiphona
1145
Responsorium
1146
Antiphona
1147
Antiphona
1148
Antiphona
1149
Antiphona
1150
Antiphona
1151
Antiphona
1152
Responsorium
1153
Antiphona
1154
Responsorium
1155
Antiphona
1156
Antiphona
1157
Responsorium
1158
Responsorium
1159
Antiphona
1160
Antiphona
1161
Antiphona
1162
Antiphona
1163
Antiphona
1164
Antiphona
1165
Antiphona
1166
Responsorium
1167
Antiphona
1168
Antiphona
1169
Antiphona
1170
Antiphona
1171
Antiphona
 
 
 
1172
Responsorium
1173
Antiphona
1174
Antiphona
1175
Responsorium
1176
Antiphona
1177
Responsorium
1178
Responsorium
 
 
 
1179
Responsorium
1180
Antiphona
1181
Responsorium
1182
Antiphona
1183
Antiphona
1184
Responsorium
1185
Responsorium
1186
Antiphona
1187
Antiphona
1188
Antiphona
1189
Responsorium
1190
Antiphona
1191
Antiphona
1192
Invitatorium
1193
Antiphona
1194
Antiphona
1195
Antiphona
1196
Responsorium
1197
Antiphona
1198
Antiphona
1199
Antiphona
1200
Antiphona
1201
Antiphona
1202
Responsorium
1203
Antiphona
1204
Responsorium
1205
Antiphona
1206
Antiphona
1207
Antiphona
1208
Antiphona
1209
Responsorium
1210
Responsorium
p. 067 incipit
 
 
 
p. 067 incipit
1211
Responsorium
1212
Antiphona
1213
Antiphona
1214
Antiphona
1215
Antiphona
1216
Responsorium
1217
Antiphona
1218
Antiphona
1219
Antiphona
1220
Antiphona
1221
Antiphona
1222
Responsorium
1223
Responsorium
1224
Antiphona
1225
Antiphona
1226
Antiphona
1227
Antiphona
1228
Antiphona
1229
Responsorium
1230
Antiphona
1231
Antiphona
1232
Antiphona
1233
Responsorium
1234
Antiphona
1235
Responsorium
1236
Antiphona
1237
Antiphona
1238
Responsorium
1239
Responsorium
1240
Antiphona
1241
Antiphona
1242
Antiphona
1243
Responsorium
1244
Antiphona
1245
Responsorium
1246
Antiphona
1247
Responsorium
1248
Antiphona
1249
Antiphona
1250
Antiphona
1251
Antiphona
1252
Invitatorium
1253
Antiphona
1254
Responsorium
1255
Antiphona
1256
Antiphona
1257
Antiphona
1258
Antiphona
1259
Antiphona
1260
Responsorium
1261
Antiphona
1262
Antiphona
1263
Antiphona
1264
Responsorium
1265
Antiphona
1266
Antiphona
1267
Responsorium
1268
Responsorium
1269
Antiphona
1270
Antiphona
1271
Responsorium
1272
Invitatorium
1273
Antiphona
1274
Invitatorium
1275
Antiphona
1276
Antiphona
1277
Antiphona
1278
Responsorium
1279
Responsorium
1280
Responsorium
1281
Responsorium
1282
Antiphona
1283
Antiphona
1284
Antiphona
1285
Antiphona
1286
Antiphona
1287
Responsorium
1288
Responsorium
1289
Antiphona
1290
Responsorium
1291
Responsorium
1292
Responsorium
1293
Antiphona
1294
Responsorium
1295
Antiphona
1296
Antiphona
1297
Antiphona
1298
Antiphona
1299
Invitatorium
1300
Antiphona
1301
Responsorium
1302
Antiphona
1303
Responsorium
1304
Responsorium
1305
Antiphona
1306
Antiphona
1307
Responsorium
1308
Antiphona
1309
Responsorium
1310
Responsorium
1311
Antiphona
1312
Antiphona
1313
Antiphona
1314
Antiphona
1315
Antiphona
1316
Antiphona
1317
Antiphona
1318
Antiphona
1319
Antiphona
1320
Antiphona
1321
Responsorium
1322
Antiphona
1323
Antiphona
1324
Antiphona
1325
Antiphona
1326
Antiphona