- Handschriften:

Sankt-Gallen, CH-SGs 390-391, 391 (Hartker)
CH-SGs 390-391
Sankt-Gallen, Stiftsbibliothek, 391
Paléographie Musicale, II/1. Solesmes, 1992
cfr Corpus Antiphonalium Officii, Hesbert, René-Jean, 1963, vol.2

Manuscript

1
Responsorium
p. 9 
2
Antiphona
p. 9 
3
Antiphona
4
Antiphona
5
Invitatorium
6
Invitatorium
7
Antiphona
8
Antiphona
9
Antiphona
10
Antiphona
11
Responsorium
12
Responsorium
13
Antiphona
14
Responsorium
15
Antiphona
16
Responsorium
17
Antiphona
18
Responsorium
19
Responsorium
20
Antiphona
21
Responsorium
22
Responsorium
23
Antiphona
24
Antiphona
25
Responsorium
26
Antiphona
27
Antiphona
28
Antiphona
p. 26 incipit
29
Antiphona
30
Antiphona
31
Responsorium
32
Responsorium
33
Responsorium
34
Antiphona
35
Antiphona
36
Antiphona
37
Antiphona
38
Antiphona
39
Responsorium
40
Responsorium
41
Responsorium
42
Antiphona
43
Responsorium
44
Responsorium
45
Antiphona
46
Antiphona
47
Responsorium
48
Antiphona
49
Antiphona
50
Antiphona
51
Antiphona
52
Antiphona
53
Antiphona
54
Antiphona
55
Antiphona
56
Antiphona
57
Antiphona
58
Antiphona
59
Antiphona
60
Antiphona
61
Antiphona
62
Antiphona
63
Antiphona
64
Responsorium
65
Responsorium
66
Antiphona
67
Antiphona
68
Antiphona
69
Antiphona
70
Antiphona
71
Antiphona
72
Antiphona
73
Antiphona
74
Antiphona
75
Antiphona
76
Antiphona
77
Antiphona
78
Antiphona
79
Antiphona
80
Antiphona
81
Responsorium
82
Responsorium
83
Invitatorium
84
Responsorium
85
Antiphona
86
Antiphona
87
Antiphona
88
Antiphona
89
Antiphona
90
Antiphona
91
Antiphona
92
Antiphona
93
Antiphona
94
Responsorium
95
Responsorium
96
Antiphona
97
Antiphona
98
Antiphona
99
Antiphona
100
Responsorium
101
Antiphona
102
Responsorium
103
Responsorium
104
Antiphona
105
Responsorium
106
Antiphona
107
Antiphona
108
Antiphona
109
Antiphona
110
Antiphona
111
Antiphona
112
Responsorium
113
Antiphona
114
Antiphona
115
Antiphona
116
Antiphona
117
Antiphona
118
Antiphona
119
Antiphona
120
Antiphona
121
Antiphona
122
Antiphona
123
Antiphona
124
Antiphona
125
Antiphona
126
Antiphona
127
Antiphona
128
Antiphona
129
Antiphona
130
Antiphona
131
Antiphona
132
Antiphona
133
Antiphona
134
Antiphona
135
Antiphona
136
Antiphona
137
Antiphona
138
Antiphona
139
Antiphona
140
Antiphona
141
Antiphona
142
Antiphona
143
Responsorium
144
Antiphona
145
Antiphona
146
Antiphona
147
Antiphona
148
Antiphona
149
Antiphona
150
Antiphona
151
Antiphona
152
Antiphona
153
Antiphona
154
Antiphona
155
Antiphona
156
Antiphona
157
Antiphona
158
Antiphona
159
Antiphona
160
Antiphona
161
Antiphona
162
Responsorium
163
Antiphona
164
Antiphona
165
Responsorium
166
Antiphona
167
Antiphona
168
Antiphona
169
Antiphona
170
Antiphona
171
Antiphona
172
Antiphona
173
Responsorium
174
Responsorium
175
Responsorium
176
Responsorium
177
Antiphona
178
Responsorium
179
Responsorium
180
Responsorium
181
Responsorium
182
Responsorium
183
Responsorium
184
Responsorium
185
Responsorium
186
Responsorium
187
Responsorium
188
Responsorium
189
Responsorium
190
Responsorium
191
Responsorium
192
Responsorium
193
Responsorium
194
Responsorium
195
Responsorium
Deduc me in semita - cum alleluia
196
Responsorium
197
Responsorium
198
Responsorium
199
Responsorium
200
Responsorium
201
Responsorium
202
Responsorium
203
Responsorium
204
Responsorium
205
Antiphona
206
Responsorium
207
Antiphona
In velamento clamabunt - cum alleluia
208
Responsorium
209
Responsorium
210
Antiphona
211
Antiphona
212
Responsorium
213
Antiphona
Iustum deduxit Dominus - cum alleluia
214
Antiphona
215
Antiphona
216
Antiphona
217
Antiphona
218
Antiphona
219
Antiphona
220
Antiphona
221
Antiphona
222
Antiphona
223
Antiphona
224
Responsorium
225
Antiphona
226
Responsorium
227
Antiphona
228
Responsorium
229
Responsorium
230
Antiphona
231
Antiphona
232
Responsorium
233
Antiphona
234
Antiphona
235
Antiphona
236
Antiphona
237
Antiphona
238
Antiphona
239
Antiphona
240
Antiphona
241
Antiphona
242
Antiphona
243
Antiphona
244
Antiphona
245
Antiphona
246
Antiphona
247
Antiphona
248
Antiphona
249
Antiphona
250
Antiphona
251
Antiphona
252
Antiphona
253
Antiphona
254
Antiphona
255
Antiphona
256
Antiphona
257
Antiphona
258
Responsorium
259
Invitatorium
260
Invitatorium
261
Antiphona
262
Antiphona
263
Antiphona
264
Antiphona
265
Responsorium
p. 067 incipit
266
Antiphona
267
Antiphona
268
Antiphona
269
Antiphona
270
Responsorium
Omnis pulchritudo Domini - cum alleluia
271
Responsorium
272
Antiphona
A summo caelo egressio - cum alleluia
273
Responsorium
274
Antiphona
275
Antiphona
276
Antiphona
277
Antiphona
278
Antiphona
279
Responsorium
280
Antiphona
281
Responsorium
p. 067 incipit
282
Responsorium
283
Responsorium
284
Antiphona
285
Responsorium
286
Responsorium
287
Antiphona
288
Antiphona
289
Antiphona
290
Antiphona
291
Antiphona
292
Responsorium
293
Responsorium
Pater cum essem cum eis - cum alleluia
294
Responsorium
295
Antiphona
296
Antiphona
297
Antiphona
Ascendit in caelos - cum alleluia
298
Antiphona
299
Antiphona
300
Antiphona
301
Antiphona
302
Antiphona
303
Antiphona
304
Antiphona
305
Antiphona
306
Antiphona
Cum venerit...quem ego - cum alleluia
307
Invitatorium
308
Antiphona
Confirma hoc Deus - cum alleluia
309
Antiphona
310
Responsorium
311
Antiphona
312
Antiphona
313
Responsorium
314
Responsorium
315
Responsorium
316
Responsorium
317
Responsorium
318
Responsorium
319
Antiphona
320
Responsorium
321
Antiphona
322
Responsorium
323
Antiphona
324
Antiphona
325
Responsorium
326
Antiphona
327
Antiphona
328
Antiphona
329
Antiphona
330
Antiphona
331
Antiphona
332
Antiphona
333
Antiphona
334
Antiphona
335
Antiphona
336
Antiphona
337
Antiphona
338
Antiphona
339
Antiphona
340
Antiphona
341
Antiphona
342
Antiphona
343
Antiphona
344
Antiphona
345
Invitatorium
346
Antiphona
347
Antiphona
348
Responsorium
349
Responsorium
350
Antiphona
351
Antiphona
352
Antiphona
353
Responsorium
354
Antiphona
355
Antiphona
356
Responsorium
357
Antiphona
358
Responsorium
359
Responsorium
360
Responsorium
361
Responsorium
362
Responsorium
363
Responsorium
364
Antiphona
365
Antiphona
366
Antiphona
367
Antiphona
368
Antiphona
369
Antiphona
370
Antiphona
371
Antiphona
372
Antiphona
373
Antiphona
374
Responsorium
375
Responsorium
376
Responsorium
377
Antiphona
378
Antiphona
379
Antiphona
380
Antiphona
381
Antiphona
382
Antiphona
383
Antiphona
384
Antiphona
385
Antiphona
386
Antiphona
387
Antiphona
388
Responsorium
389
Responsorium
390
Responsorium
391
Antiphona
392
Antiphona
393
Antiphona
394
Responsorium
395
Antiphona
396
Antiphona
397
Responsorium
398
Responsorium
399
Responsorium
400
Responsorium
401
Responsorium
402
Antiphona
403
Responsorium
404
Antiphona
405
Responsorium
406
Antiphona
407
Antiphona
408
Antiphona
409
Antiphona
410
Antiphona
411
Antiphona
412
Responsorium
413
Antiphona
414
Antiphona
415
Antiphona
416
Antiphona
417
Responsorium
418
Antiphona
419
Responsorium
420
Responsorium
421
Antiphona
422
Antiphona
423
Responsorium
424
Antiphona
425
Antiphona
426
Responsorium
427
Responsorium
428
Antiphona
429
Responsorium
430
Responsorium
431
Antiphona
432
Antiphona
433
Responsorium
434
Antiphona
435
Responsorium
436
Antiphona
437
Antiphona
438
Antiphona
439
Antiphona
440
Antiphona
441
Antiphona
442
Responsorium
443
Antiphona
444
Antiphona
445
Responsorium
446
Responsorium
447
Responsorium
448
Antiphona
449
Antiphona
450
Antiphona
451
Antiphona
452
Antiphona
453
Antiphona
454
Responsorium
455
Responsorium
456
Antiphona
457
Responsorium
458
Responsorium
459
Responsorium
460
Responsorium
461
Responsorium
462
Antiphona
463
Antiphona
464
Antiphona
465
Antiphona
466
Antiphona
467
Antiphona
468
Antiphona
469
Antiphona
470
Antiphona
471
Antiphona
472
Antiphona
473
Antiphona
474
Antiphona
475
Antiphona
476
Responsorium
477
Antiphona
478
Antiphona
479
Antiphona
480
Antiphona
481
Responsorium
482
Responsorium
483
Antiphona
484
Responsorium
485
Responsorium
486
Responsorium
487
Antiphona
488
Responsorium
489
Responsorium
490
Responsorium
491
Antiphona
492
Antiphona
493
Antiphona
494
Antiphona
495
Antiphona
496
Antiphona
497
Antiphona
498
Antiphona
499
Antiphona
500
Antiphona
501
Antiphona
502
Antiphona
503
Antiphona
504
Antiphona
505
Antiphona
506
Antiphona
507
Antiphona
508
Antiphona
509
Antiphona
510
Antiphona
511
Antiphona
512
Responsorium
513
Responsorium
514
Responsorium
515
Responsorium
516
Responsorium
517
Antiphona
518
Antiphona
519
Antiphona
520
Antiphona
521
Antiphona
522
Antiphona
523
Antiphona
524
Antiphona
525
Antiphona
526
Antiphona
527
Antiphona
528
Responsorium
529
Antiphona
530
Responsorium
531
Responsorium
532
Responsorium
533
Antiphona
534
Responsorium
535
Responsorium
536
Responsorium
537
Responsorium
538
Responsorium
539
Antiphona
540
Responsorium
541
Antiphona
542
Antiphona
543
Antiphona
544
Antiphona
545
Antiphona
546
Responsorium
547
Antiphona
548
Antiphona
549
Antiphona
550
Antiphona
551
Antiphona
552
Antiphona
553
Antiphona
554
Antiphona
555
Antiphona
556
Invitatorium
557
Antiphona
558
Antiphona
559
Antiphona
560
Responsorium
561
Responsorium
562
Antiphona
563
Antiphona
564
Antiphona
565
Antiphona
566
Antiphona
567
Antiphona
568
Antiphona
569
Responsorium
570
Antiphona
571
Antiphona
572
Responsorium
573
Responsorium
574
Antiphona
575
Responsorium
576
Responsorium
577
Antiphona
578
Responsorium
579
Responsorium
580
Antiphona
Angeli Archangeli Throni - cum alleluia
581
Antiphona
582
Antiphona
583
Antiphona
584
Antiphona
585
Antiphona
586
Antiphona
587
Antiphona
588
Antiphona
589
Antiphona
590
Antiphona
591
Antiphona
592
Antiphona
593
Antiphona
594
Antiphona
595
Antiphona
596
Antiphona
597
Responsorium
598
Antiphona
599
Antiphona
600
Antiphona
601
Antiphona
602
Antiphona
603
Antiphona
604
Responsorium
605
Antiphona
606
Antiphona
607
Antiphona
608
Antiphona
609
Antiphona
610
Responsorium
611
Antiphona
612
Antiphona
613
Responsorium
614
Responsorium
615
Antiphona
616
Responsorium
617
Antiphona
618
Antiphona
619
Responsorium
620
Antiphona
621
Responsorium
622
Antiphona
623
Responsorium
624
Antiphona
625
Responsorium
626
Antiphona
627
Responsorium
628
Responsorium
629
Antiphona
630
Antiphona
631
Responsorium
632
Responsorium
633
Antiphona
634
Antiphona
635
Antiphona
636
Antiphona
637
Antiphona
638
Antiphona
639
Antiphona
640
Antiphona
641
Antiphona
642
Antiphona
643
Responsorium
644
Antiphona
645
Antiphona
646
Invitatorium
647
Responsorium
648
Antiphona
649
Antiphona
650
Responsorium
651
Antiphona
652
Antiphona
653
Responsorium
654
Antiphona
655
Antiphona
656
Antiphona
657
Responsorium
658
Antiphona
659
Antiphona
660
Antiphona
661
Antiphona
662
Antiphona
663
Antiphona
664
Responsorium
665
Antiphona
666
Antiphona
667
Antiphona
668
Antiphona
669
Antiphona
670
Antiphona
671
Antiphona
672
Antiphona
673
Antiphona
674
Invitatorium
675
Responsorium
676
Antiphona
677
Antiphona
678
Antiphona
679
Antiphona
680
Antiphona
681
Antiphona
682
Responsorium
683
Antiphona
684
Antiphona
685
Antiphona
686
Antiphona
687
Antiphona
688
Antiphona
689
Antiphona
690
Antiphona
691
Antiphona
692
Antiphona
693
Antiphona
694
Antiphona
695
Antiphona
696
Antiphona
697
Responsorium
698
Antiphona
699
Antiphona
700
Antiphona
701
Antiphona
702
Responsorium
703
Antiphona
704
Antiphona
705
Antiphona
706
Responsorium
707
Antiphona
708
Antiphona
709
Responsorium
710
Responsorium
711
Responsorium
712
Responsorium
713
Responsorium
714
Antiphona
715
Antiphona
716
Responsorium
717
Responsorium
718
Antiphona
719
Antiphona
720
Antiphona
721
Antiphona
722
Antiphona
723
Antiphona
724
Antiphona
725
Antiphona
726
Antiphona
727
Antiphona
728
Antiphona
729
Antiphona
730
Antiphona
731
Antiphona
732
Antiphona
733
Antiphona
734
Antiphona
735
Antiphona
736
Antiphona
737
Antiphona
738
Antiphona
739
Antiphona
740
Antiphona
741
Antiphona
742
Antiphona
743
Antiphona
744
Antiphona
745
Antiphona
746
Antiphona
747
Antiphona
748
Responsorium
749
Antiphona
750
Antiphona
751
Antiphona
752
Antiphona
753
Antiphona
754
Antiphona
755
Antiphona
756
Antiphona
757
Responsorium
758
Antiphona
759
Antiphona
760
Antiphona
761
Antiphona
762
Responsorium
763
Antiphona
764
Responsorium
765
Responsorium
766
Antiphona
767
Antiphona
768
Antiphona
769
Responsorium
770
Responsorium
771
Responsorium
772
Responsorium
773
Responsorium
774
Responsorium
775
Antiphona
776
Antiphona
777
Antiphona
778
Antiphona
779
Antiphona
780
Antiphona
781
Responsorium
782
Responsorium
783
Responsorium
784
Antiphona
785
Antiphona
786
Antiphona
787
Antiphona
788
Antiphona
789
Responsorium
790
Antiphona
791
Antiphona
792
Antiphona
793
Antiphona
794
Responsorium
795
Antiphona
796
Antiphona
797
Antiphona
798
Antiphona
799
Antiphona
800
Antiphona
801
Antiphona
802
Antiphona
803
Responsorium
804
Responsorium
805
Antiphona
806
Antiphona
807
Antiphona
808
Antiphona
Dilexit Andream Dominus - cum alleluia
809
Responsorium
810
Responsorium
811
Responsorium
812
Antiphona
813
Responsorium
814
Responsorium
815
Responsorium
816
Responsorium
817
Antiphona
818
Antiphona
819
Antiphona
820
Antiphona
821
Antiphona
822
Antiphona
823
Antiphona
824
Antiphona
825
Antiphona
826
Responsorium
827
Antiphona
828
Antiphona
829
Antiphona
830
Antiphona
831
Responsorium
832
Antiphona
833
Antiphona
834
Antiphona
835
Responsorium
836
Responsorium
837
Responsorium
838
Responsorium
839
Responsorium
840
Antiphona
841
Responsorium
842
Responsorium
843
Responsorium
844
Antiphona
845
Antiphona
846
Antiphona
847
Antiphona
848
Antiphona
849
Antiphona
850
Antiphona
851
Antiphona
852
Antiphona
853
Antiphona
854
Antiphona
855
Antiphona
856
Antiphona
857
Antiphona
858
Antiphona
859
Antiphona
860
Antiphona
861
Antiphona
862
Antiphona
863
Antiphona
864
Antiphona
865
Antiphona
866
Antiphona
867
Antiphona
868
Antiphona
869
Antiphona
870
Antiphona
871
Responsorium
872
Responsorium
873
Responsorium
874
Responsorium
875
Responsorium
876
Responsorium
877
Responsorium
878
Antiphona
879
Responsorium
880
Responsorium
881
Antiphona
882
Responsorium
883
Responsorium
884
Antiphona
885
Antiphona
886
Antiphona
887
Antiphona
888
Antiphona
889
Antiphona
890
Antiphona
891
Antiphona
892
Antiphona
893
Antiphona
894
Antiphona
895
Antiphona
896
Antiphona
897
Antiphona
898
Antiphona
899
Antiphona
900
Antiphona
901
Antiphona
902
Antiphona
903
Antiphona
904
Antiphona
905
Antiphona
906
Responsorium
907
Responsorium
908
Responsorium
909
Antiphona
910
Antiphona
911
Antiphona
912
Antiphona
913
Responsorium
914
Responsorium
915
Responsorium
916
Responsorium
917
Antiphona
918
Antiphona
919
Antiphona
920
Antiphona
921
Antiphona
922
Antiphona
923
Antiphona
924
Responsorium
925
Antiphona
926
Antiphona
927
Antiphona
928
Antiphona
929
Antiphona
930
Antiphona
931
Antiphona
932
Antiphona
933
Antiphona
934
Responsorium
935
Antiphona
936
Antiphona
937
Antiphona
938
Antiphona
939
Antiphona
940
Antiphona
941
Responsorium
942
Responsorium
943
Responsorium
944
Antiphona
945
Responsorium
946
Antiphona
947
Responsorium
948
Responsorium
949
Responsorium
950
Responsorium
951
Responsorium
952
Responsorium
953
Responsorium
954
Antiphona
955
Antiphona
956
Antiphona
957
Antiphona
958
Antiphona
959
Antiphona
960
Antiphona
961
Antiphona
962
Antiphona
963
Antiphona
964
Antiphona
965
Antiphona
966
Antiphona
967
Antiphona
968
Antiphona
969
Antiphona
970
Responsorium
971
Antiphona
972
Responsorium
973
Responsorium
974
Responsorium
975
Antiphona
976
Responsorium
977
Antiphona
978
Antiphona
979
Antiphona
980
Antiphona
981
Antiphona
982
Antiphona
983
Antiphona
984
Antiphona
985
Antiphona
986
Antiphona
987
Antiphona
988
Antiphona
989
Antiphona
990
Antiphona
991
Responsorium
992
Antiphona
993
Responsorium
994
Responsorium
995
Antiphona
996
Antiphona
997
Antiphona
998
Antiphona
999
Antiphona
1000
Antiphona
1001
Antiphona
1002
Antiphona
1003
Antiphona
1004
Antiphona
1005
Antiphona
1006
Antiphona
1007
Antiphona
1008
Antiphona
1009
Antiphona
1010
Antiphona
1011
Antiphona
1012
Antiphona
1013
Antiphona
1014
Responsorium
1015
Antiphona
1016
Responsorium
1017
Responsorium
1018
Antiphona
1019
Responsorium
1020
Antiphona
1021
Responsorium
1022
Invitatorium
1023
Responsorium
1024
Responsorium
1025
Antiphona
1026
Responsorium
1027
Antiphona
1028
Responsorium
1029
Antiphona
1030
Responsorium
1031
Responsorium
1032
Antiphona
1033
Antiphona
1034
Responsorium
1035
Responsorium
1036
Responsorium
1037
Antiphona
1038
Antiphona
1039
Responsorium
1040
Responsorium
1041
Responsorium
1042
Responsorium
1043
Responsorium
1044
Antiphona
1045
Antiphona
1046
Antiphona
1047
Antiphona
1048
Antiphona
1049
Antiphona
1050
Antiphona
1051
Antiphona
1052
Antiphona
1053
Antiphona
1054
Antiphona
1055
Antiphona
1056
Antiphona
1057
Antiphona
1058
Antiphona
1059
Antiphona
1060
Antiphona
1061
Antiphona
1062
Antiphona
1063
Antiphona
1064
Antiphona
1065
Antiphona
1066
Antiphona
1067
Responsorium
1068
Responsorium
1069
Responsorium
1070
Responsorium
1071
Responsorium
1072
Responsorium
1073
Responsorium
1074
Responsorium
1075
Responsorium
1076
Antiphona
1077
Responsorium
1078
Antiphona
1079
Antiphona
1080
Antiphona
1081
Antiphona
1082
Responsorium
1083
Antiphona
1084
Antiphona
1085
Antiphona
1086
Responsorium
1087
Antiphona
1088
Responsorium
1089
Antiphona
1090
Antiphona
1091
Responsorium
1092
Responsorium
1093
Responsorium
1094
Responsorium
1095
Responsorium
1096
Responsorium
1097
Responsorium
1098
Responsorium
1099
Responsorium
1100
Responsorium
1101
Responsorium
1102
Responsorium
1103
Antiphona
1104
Antiphona
1105
Responsorium
1106
Responsorium
1107
Antiphona
1108
Antiphona
1109
Antiphona
1110
Antiphona
1111
Responsorium
1112
Antiphona
1113
Responsorium
1114
Responsorium
1115
Responsorium
1116
Responsorium
1117
Responsorium
1118
Responsorium
1119
Responsorium
1120
Responsorium
1121
Responsorium
1122
Responsorium
1123
Responsorium
1124
Responsorium
1125
Responsorium
1126
Responsorium
1127
Responsorium
1128
Responsorium
1129
Responsorium
1130
Antiphona
1131
Antiphona
1132
Antiphona
1133
Responsorium
1134
Responsorium
1135
Responsorium
1136
Responsorium
1137
Antiphona
1138
Responsorium
1139
Responsorium
1140
Responsorium
1141
Responsorium
1142
Antiphona
1143
Antiphona
1144
Responsorium
1145
Responsorium
1146
Responsorium
1147
Responsorium
1148
Responsorium
1149
Antiphona
1150
Responsorium
1151
Responsorium
1152
Responsorium
1153
Responsorium
1154
Responsorium
1155
Antiphona
1156
Responsorium
1157
Responsorium
1158
Responsorium
1159
Responsorium
1160
Responsorium
1161
Responsorium
1162
Responsorium
1163
Responsorium
1164
Responsorium
1165
Responsorium
1166
Responsorium
1167
Responsorium
1168
Antiphona
1169
Responsorium
1170
Responsorium
1171
Responsorium
1172
Responsorium
1173
Responsorium
1174
Responsorium
1175
Antiphona
1176
Antiphona
1177
Responsorium
1178
Responsorium
1179
Responsorium
1180
Responsorium
1181
Responsorium
1182
Responsorium
1183
Responsorium
1184
Responsorium
1185
Responsorium
1186
Responsorium
1187
Responsorium
1188
Responsorium
1189
Responsorium
1190
Responsorium
1191
Responsorium
1192
Antiphona
1193
Antiphona
1194
Antiphona
1195
Antiphona
1196
Antiphona
1197
Antiphona
1198
Antiphona
1199
Antiphona
1200
Antiphona
1201
Antiphona
1202
Antiphona
1203
Antiphona
1204
Antiphona
1205
Antiphona
1206
Antiphona
1207
Antiphona
1208
Antiphona
1209
Antiphona
1210
Antiphona
1211
Antiphona
1212
Antiphona
1213
Antiphona
1214
Antiphona
1215
Antiphona
1216
Antiphona
1217
Antiphona
1218
Antiphona
1219
Antiphona
1220
Antiphona
1221
Antiphona
1222
Antiphona
1223
Antiphona
1224
Antiphona
1225
Antiphona
1226
Antiphona
1227
Antiphona
1228
Antiphona
1229
Antiphona
1230
Antiphona
1231
Antiphona
1232
Antiphona
1233
Antiphona
1234
Antiphona
1235
Antiphona
1236
Antiphona
1237
Antiphona
1238
Antiphona
1239
Antiphona
1240
Antiphona
1241
Antiphona
1242
Antiphona
1243
Antiphona
1244
Antiphona
1245
Antiphona
1246
Antiphona
1247
Antiphona
1248
Antiphona
1249
Antiphona
1250
Antiphona
1251
Antiphona
1252
Antiphona
1253
Antiphona
1254
Antiphona
1255
Antiphona
1256
Antiphona
1257
Antiphona
1258
Antiphona
1259
Antiphona
1260
Antiphona
1261
Antiphona
1262
Antiphona
1263
Antiphona
1264
Antiphona
1265
Antiphona
1266
Antiphona
1267
Antiphona
1268
Antiphona
1269
Antiphona
1270
Antiphona
1271
Antiphona
1272
Antiphona
1273
Antiphona
1274
Antiphona
1275
Antiphona
1276
Antiphona
1277
Antiphona
1278
Antiphona
1279
Antiphona
1280
Antiphona
1281
Antiphona
1282
Antiphona
1283
Antiphona
1284
Antiphona
1285
Antiphona
1286
Antiphona
1287
Antiphona
1288
Antiphona
1289
Antiphona
1290
Antiphona
1291
Antiphona
1292
Antiphona
1293
Antiphona
1294
Antiphona
1295
Antiphona
1296
Antiphona
1297
Antiphona
1298
Antiphona
1299
Antiphona
1300
Antiphona
1301
Antiphona
1302
Antiphona
1303
Antiphona
1304
Antiphona
1305
Antiphona
1306
Antiphona
1307
Antiphona
1308
Antiphona
1309
Antiphona
1310
Antiphona
1311
Antiphona
1312
Antiphona
1313
Antiphona
1314
Antiphona
1315
Antiphona
1316
Antiphona
1317
Antiphona
1318
Antiphona
1319
Antiphona
1320
Antiphona
1321
Antiphona
1322
Antiphona
1323
Antiphona
1324
Antiphona
1325
Invitatorium
1326
Invitatorium
1327
Invitatorium
1328
Invitatorium
1329
Invitatorium
1330
Invitatorium
1331
Invitatorium
1332
Invitatorium
1333
Invitatorium
1334
Invitatorium
1335
Invitatorium
1336
Invitatorium
1337
Invitatorium
1338
Invitatorium