- Handschriften :

Sankt-Gallen, CH-SGs 390-391, 390 (Hartker)
CH-SGs 390-391
Sankt-Gallen, Stiftsbibliothek, 390
Paléographie Musicale, II/1. Solesmes, 1992
cfr Corpus Antiphonalium Officii, Hesbert, René-Jean, 1963, vol.2

Manuscript

1
Responsorium
2
Antiphona
3
Responsorium
4
Antiphona
5
Antiphona
6
Antiphona
7
Responsorium
8
Antiphona
9
Responsorium
10
Responsorium
11
Antiphona
12
Antiphona
13
Antiphona
14
Antiphona
15
Responsorium
16
Antiphona
17
Responsorium
18
Responsorium
19
Antiphona
20
Responsorium
21
Responsorium
22
Antiphona
23
Antiphona
24
Antiphona
25
Antiphona
26
Antiphona
27
Antiphona
28
Responsorium
29
Invitatorium
30
Invitatorium
31
Invitatorium
32
Responsorium
33
Antiphona
34
Responsorium
35
Responsorium
36
Antiphona
37
Responsorium
38
Antiphona
39
Antiphona
40
Responsorium
41
Antiphona
42
Antiphona
43
Antiphona
44
Responsorium
45
Antiphona
46
Antiphona
47
Responsorium
48
Responsorium
49
Antiphona
50
Antiphona
51
Antiphona
52
Responsorium
53
Antiphona
54
Antiphona
55
Responsorium
56
Antiphona
57
Antiphona
58
Antiphona
59
Responsorium
60
Antiphona
61
Responsorium
62
Antiphona
63
Antiphona
64
Antiphona
65
Antiphona
66
Antiphona
67
Antiphona
68
Antiphona
69
Antiphona
70
Antiphona
71
Responsorium
72
Responsorium
73
Antiphona
74
Responsorium
75
Responsorium
76
Responsorium
77
Responsorium
78
Responsorium
79
Antiphona
80
Responsorium
81
Antiphona
82
Antiphona
83
Invitatorium
84
Responsorium
85
Antiphona
86
Antiphona
87
Antiphona
88
Antiphona
89
Antiphona
90
Responsorium
91
Antiphona
92
Antiphona
93
Responsorium
94
Responsorium
95
Responsorium
96
Responsorium
97
Antiphona
98
Antiphona
99
Antiphona
100
Antiphona
101
Responsorium
102
Responsorium
103
Responsorium
104
Antiphona
105
Antiphona
106
Responsorium
107
Antiphona
108
Antiphona
109
Antiphona
110
Antiphona
111
Antiphona
112
Antiphona
113
Antiphona
114
Responsorium
115
Responsorium
116
Responsorium
117
Antiphona
118
Antiphona
119
Antiphona
120
Responsorium
121
Antiphona
122
Antiphona
123
Antiphona
124
Antiphona
125
Responsorium
126
Antiphona
127
Antiphona
128
Responsorium
129
Antiphona
130
Antiphona
131
Antiphona
132
Antiphona
133
Antiphona
134
Responsorium
135
Antiphona
136
Antiphona
137
Antiphona
138
Responsorium
139
Antiphona
140
Responsorium
141
Antiphona
142
Antiphona
143
Antiphona
144
Responsorium
145
Antiphona
146
Responsorium
147
Antiphona
148
Antiphona
149
Antiphona
150
Responsorium
151
Antiphona
152
Antiphona
153
Antiphona
154
Antiphona
155
Antiphona
156
Responsorium
157
Antiphona
158
Antiphona
159
Antiphona
160
Responsorium
161
Invitatorium
162
Antiphona
163
Antiphona
164
Responsorium
165
Antiphona
166
Antiphona
167
Responsorium
168
Responsorium
169
Antiphona
170
Antiphona
171
Antiphona
172
Antiphona
173
Antiphona
174
Antiphona
175
Responsorium
176
Antiphona
177
Responsorium
178
Responsorium
179
Antiphona
180
Responsorium
181
Antiphona
182
Antiphona
183
Antiphona
184
Responsorium
185
Antiphona
186
Antiphona
187
Antiphona
188
Responsorium
189
Antiphona
190
Antiphona
191
Responsorium
192
Antiphona
193
Antiphona
194
Responsorium
195
Antiphona
196
Antiphona
197
Antiphona
198
Responsorium
199
Antiphona
200
Antiphona
201
Antiphona
202
Antiphona
203
Antiphona
204
Antiphona
205
Antiphona
206
Responsorium
207
Responsorium
208
Antiphona
209
Antiphona
210
Antiphona
211
Antiphona
212
Antiphona
213
Responsorium
214
Antiphona
215
Antiphona
216
Antiphona
217
Antiphona
218
Antiphona
219
Antiphona
220
Antiphona
221
Antiphona
222
Antiphona
223
Responsorium
224
Antiphona
225
Responsorium
226
Antiphona
227
Antiphona
228
Responsorium
229
Antiphona
230
Antiphona
231
Antiphona
232
Responsorium
233
Antiphona
234
Antiphona
235
Responsorium
236
Responsorium
237
Antiphona
238
Antiphona
239
Responsorium
240
Invitatorium
241
Antiphona
242
Antiphona
243
Responsorium
244
Responsorium
245
Responsorium
246
Invitatorium
247
Antiphona
248
Responsorium
249
Antiphona
250
Responsorium
251
Antiphona
252
Responsorium
253
Responsorium
254
Antiphona
255
Responsorium
256
Antiphona
257
Antiphona
258
Antiphona
259
Responsorium
260
Antiphona
261
Responsorium
262
Antiphona
263
Responsorium
264
Antiphona
265
Antiphona
266
Responsorium
267
Responsorium
268
Responsorium
269
Antiphona
270
Antiphona
271
Responsorium
272
Antiphona
273
Antiphona
274
Responsorium
275
Antiphona
276
Antiphona
277
Responsorium
278
Antiphona
279
Responsorium
280
Responsorium
281
Antiphona
282
Responsorium
283
Responsorium
284
Responsorium
285
Responsorium
286
Antiphona
287
Antiphona
288
Antiphona
289
Responsorium
290
Antiphona
291
Antiphona
292
Responsorium
293
Antiphona
294
Antiphona
295
Antiphona
296
Antiphona
297
Responsorium
298
Responsorium
299
Antiphona
300
Antiphona
301
Antiphona
302
Antiphona
303
Antiphona
304
Antiphona
305
Antiphona
306
Responsorium
307
Antiphona
308
Invitatorium
309
Antiphona
310
Antiphona
311
Antiphona
312
Antiphona
313
Communio
314
Antiphona
315
Antiphona
316
Responsorium
317
Antiphona
318
Antiphona
319
Antiphona
320
Antiphona
321
Antiphona
322
Responsorium
323
Responsorium
324
Responsorium
325
Antiphona
326
Antiphona
327
Responsorium
328
Antiphona
329
Responsorium
330
Antiphona
331
Antiphona
332
Responsorium
333
Antiphona
334
Responsorium
335
Responsorium
336
Antiphona
337
Antiphona
338
Antiphona
339
Responsorium
340
Antiphona
341
Responsorium
342
Antiphona
343
Responsorium
344
Antiphona
345
Responsorium
346
Antiphona
347
Antiphona
348
Responsorium
349
Responsorium
350
Responsorium
351
Antiphona
352
Antiphona
353
Responsorium
354
Antiphona
355
Responsorium
356
Responsorium
357
Invitatorium
358
Invitatorium
359
Antiphona
360
Responsorium
361
Responsorium
362
Responsorium
363
Responsorium
364
Responsorium
365
Antiphona
366
Responsorium
367
Antiphona
368
Antiphona
369
Antiphona
370
Antiphona
371
Responsorium
372
Antiphona
373
Antiphona
374
Antiphona
375
Antiphona
376
Responsorium
377
Responsorium
378
Responsorium
379
Antiphona
380
Responsorium
381
Antiphona
382
Antiphona
383
Antiphona
384
Responsorium
385
Antiphona
386
Antiphona
387
Responsorium
388
Responsorium
389
Responsorium
390
Responsorium
391
Antiphona
392
Responsorium
393
Antiphona
394
Responsorium
395
Antiphona
396
Antiphona
397
Antiphona
398
Responsorium
399
Antiphona
400
Antiphona
401
Antiphona
402
Antiphona
403
Antiphona
404
Antiphona
405
Antiphona
406
Responsorium
407
Antiphona
408
Antiphona
409
Antiphona
410
Antiphona
411
Antiphona
412
Antiphona
413
Antiphona
414
Antiphona
415
Antiphona
416
Antiphona
417
Antiphona
418
Antiphona
419
Antiphona
420
Antiphona
421
Antiphona
422
Responsorium
423
Responsorium
424
Responsorium
425
Responsorium
426
Antiphona
427
Antiphona
428
Antiphona
429
Antiphona
430
Antiphona
431
Responsorium
432
Antiphona
433
Responsorium
434
Responsorium
435
Antiphona
436
Responsorium
437
Antiphona
438
Antiphona
439
Responsorium
440
Antiphona
441
Responsorium
442
Responsorium
443
Antiphona
444
Antiphona
445
Responsorium
446
Antiphona
447
Antiphona
448
Antiphona
449
Responsorium
450
Antiphona
451
Responsorium
452
Antiphona
453
Antiphona
454
Antiphona
455
Antiphona
456
Antiphona
457
Antiphona
458
Antiphona
459
Antiphona
460
Antiphona
461
Antiphona
462
Responsorium
463
Antiphona
464
Antiphona
465
Antiphona
466
Responsorium
467
Antiphona
468
Responsorium
469
Responsorium
470
Antiphona
471
Responsorium
472
Responsorium
473
Antiphona
474
Antiphona
475
Antiphona
476
Responsorium
477
Antiphona
478
Antiphona
479
Responsorium
480
Responsorium
481
Antiphona
482
Antiphona
483
Invitatorium
484
Invitatorium
485
Antiphona
486
Responsorium
487
Antiphona
488
Antiphona
489
Antiphona
490
Antiphona
491
Antiphona
492
Antiphona
493
Responsorium
494
Responsorium
495
Antiphona
496
Responsorium
497
Antiphona
498
Responsorium
499
Antiphona
500
Antiphona
501
Antiphona
502
Antiphona
503
Responsorium
504
Responsorium
505
Responsorium
506
Responsorium
507
Antiphona
508
Antiphona
509
Antiphona
510
Responsorium
511
Antiphona
512
Antiphona
513
Responsorium
514
Antiphona
515
Antiphona
516
Antiphona
517
Antiphona
518
Antiphona
519
Responsorium
520
Antiphona
521
Responsorium
522
Antiphona
523
Antiphona
524
Responsorium
525
Antiphona
526
Responsorium
527
Antiphona
528
Responsorium
529
Responsorium
530
Responsorium
531
Antiphona
532
Antiphona
533
Antiphona
534
Responsorium
535
Responsorium
536
Antiphona
537
Antiphona
538
Antiphona
539
Responsorium
540
Responsorium
541
Antiphona
542
Antiphona
543
Antiphona
544
Antiphona
545
Antiphona
546
Antiphona
547
Antiphona
548
Antiphona
549
Antiphona
550
Antiphona
551
Antiphona
552
Antiphona
553
Responsorium
554
Antiphona
555
Antiphona
556
Responsorium
557
Antiphona
 
 
 
558
Antiphona
559
Responsorium
560
Antiphona
561
Antiphona
562
Responsorium
563
Antiphona
564
Responsorium
565
Responsorium
566
Antiphona
567
Antiphona
568
Antiphona
569
Antiphona
570
Responsorium
571
Antiphona
572
Antiphona
573
Responsorium
574
Antiphona
575
Antiphona
576
Responsorium
577
Antiphona
578
Invitatorium
579
Antiphona
580
Antiphona
581
Responsorium
582
Antiphona
583
Responsorium
584
Responsorium
585
Responsorium
586
Responsorium
587
Antiphona
588
Antiphona
589
Antiphona
590
Antiphona
591
Antiphona
592
Antiphona
593
Antiphona
594
Responsorium
595
Antiphona
596
Antiphona
597
Responsorium
598
Antiphona
599
Antiphona
600
Antiphona
601
Responsorium
602
Antiphona
603
Antiphona
604
Responsorium
 
 
 
605
Antiphona
606
Antiphona
607
Responsorium
608
Antiphona
609
Antiphona
610
Antiphona
611
Antiphona
612
Antiphona
613
Antiphona
614
Antiphona
615
Antiphona
616
Antiphona
617
Antiphona
618
Antiphona
619
Antiphona
620
Antiphona
621
Antiphona
622
Antiphona
623
Responsorium
624
Responsorium
625
Responsorium
626
Antiphona
627
Antiphona
628
Responsorium
629
Antiphona
630
Antiphona
631
Responsorium
632
Antiphona
633
Antiphona
634
Antiphona
635
Antiphona
636
Antiphona
637
Antiphona
638
Responsorium
639
Antiphona
640
Antiphona
641
Antiphona
642
Responsorium
643
Antiphona
644
Antiphona
645
Responsorium
646
Antiphona
647
Antiphona
648
Antiphona
649
Responsorium
650
Responsorium
651
Antiphona
652
Antiphona
653
Antiphona
654
Responsorium
655
Antiphona
656
Responsorium
657
Responsorium
658
Antiphona
659
Antiphona
660
Antiphona
661
Antiphona
662
Responsorium
663
Antiphona
664
Responsorium
665
Antiphona
666
Antiphona
667
Responsorium
668
Antiphona
669
Responsorium
670
Responsorium
671
Antiphona
672
Antiphona
673
Antiphona
674
Antiphona
675
Antiphona
676
Antiphona
677
Antiphona
 
 
 
p. 069 incipit
678
Responsorium
679
Responsorium
680
Antiphona
681
Antiphona
682
Responsorium
683
Antiphona
684
Antiphona
685
Antiphona
686
Responsorium
687
Antiphona
688
Antiphona
689
Responsorium
690
Antiphona
691
Antiphona
692
Antiphona
693
Antiphona
694
Antiphona
695
Invitatorium
696
Antiphona
697
Antiphona
698
Antiphona
699
Antiphona
700
Responsorium
701
Antiphona
702
Antiphona
703
Responsorium
704
Antiphona
705
Antiphona
706
Antiphona
707
Antiphona
708
Antiphona
709
Antiphona
710
Antiphona
711
Antiphona
 
 
 
p. 044 incipit
712
Responsorium
713
Responsorium
714
Antiphona
715
Antiphona
716
Responsorium
717
Antiphona
718
Antiphona
719
Antiphona
720
Antiphona
721
Responsorium
722
Antiphona
723
Antiphona
724
Antiphona
725
Antiphona
726
Responsorium
727
Antiphona
728
Antiphona
729
Antiphona
730
Antiphona
731
Antiphona
732
Responsorium
733
Antiphona
734
Antiphona
735
Responsorium
736
Antiphona
737
Antiphona
738
Responsorium
739
Antiphona
 
 
 
740
Antiphona
741
Responsorium
742
Antiphona
743
Responsorium
744
Antiphona
745
Responsorium
746
Responsorium
747
Antiphona
748
Antiphona
749
Responsorium
750
Antiphona
751
Antiphona
752
Antiphona
753
Responsorium
754
Antiphona
755
Antiphona
756
Antiphona
757
Responsorium
758
Antiphona
759
Responsorium
760
Antiphona
761
Responsorium
762
Antiphona
763
Antiphona
764
Antiphona
765
Responsorium
766
Antiphona
767
Antiphona
768
Antiphona
769
Responsorium
770
Invitatorium
771
Antiphona
772
Antiphona
773
Antiphona
774
Antiphona
775
Responsorium
776
Antiphona
777
Antiphona
778
Antiphona
779
Antiphona
780
Responsorium
781
Antiphona
782
Antiphona
783
Responsorium
784
Invitatorium
785
Antiphona
786
Responsorium
787
Antiphona
788
Responsorium
789
Antiphona
790
Antiphona
791
Antiphona
792
Antiphona
793
Antiphona
794
Antiphona
795
Antiphona
796
Responsorium
797
Responsorium
798
Antiphona
799
Responsorium
800
Antiphona
801
Antiphona
802
Responsorium
803
Responsorium
804
Antiphona
805
Antiphona
806
Antiphona
807
Antiphona
808
Antiphona
809
Antiphona
810
Responsorium
811
Responsorium
812
Antiphona
813
Antiphona
814
Responsorium
815
Antiphona
816
Antiphona
817
Responsorium
818
Antiphona
819
Antiphona
820
Antiphona
821
Antiphona
822
Antiphona
823
Antiphona
824
Antiphona
825
Responsorium
826
Responsorium
827
Antiphona
828
Responsorium
829
Antiphona
830
Antiphona
831
Antiphona
832
Antiphona
833
Antiphona
834
Antiphona
835
Responsorium
836
Antiphona
837
Antiphona
838
Antiphona
839
Antiphona
840
Invitatorium
841
Invitatorium
842
Invitatorium
Regem venturum Dominum - In dominica
843
Invitatorium
844
Antiphona
845
Antiphona
846
Antiphona
847
Antiphona
848
Responsorium
849
Antiphona
850
Antiphona
851
Responsorium
852
Antiphona
853
Responsorium
854
Antiphona
855
Invitatorium
 
 
 
 
 
 
856
Antiphona
857
Responsorium
858
Antiphona
859
Antiphona
860
Antiphona
861
Responsorium
862
Antiphona
863
Responsorium
864
Antiphona
865
Antiphona
866
Antiphona
867
Responsorium
868
Responsorium
869
Antiphona
870
Responsorium
871
Responsorium
872
Responsorium
873
Antiphona
874
Antiphona
875
Antiphona
876
Antiphona
877
Antiphona
878
Antiphona
879
Antiphona
880
Responsorium
881
Antiphona
882
Antiphona
883
Antiphona
884
Antiphona
885
Responsorium
886
Antiphona
887
Antiphona
888
Antiphona
889
Antiphona
890
Antiphona
891
Antiphona
892
Responsorium
893
Antiphona
894
Antiphona
895
Antiphona
896
Responsorium
897
Responsorium
898
Antiphona
899
Responsorium
900
Responsorium
901
Antiphona
902
Responsorium
903
Antiphona
904
Antiphona
905
Antiphona
906
Antiphona
907
Antiphona
908
Antiphona
909
Antiphona
910
Antiphona
911
Antiphona
912
Antiphona
913
Antiphona
914
Antiphona
915
Responsorium
916
Antiphona
917
Responsorium
918
Antiphona
919
Antiphona
920
Responsorium
921
Antiphona
922
Antiphona
923
Antiphona
924
Antiphona
925
Antiphona
926
Antiphona
927
Responsorium
928
Antiphona
929
Antiphona
930
Antiphona
931
Antiphona
932
Antiphona
933
Antiphona
934
Antiphona
935
Responsorium
936
Antiphona
937
Responsorium
938
Antiphona
939
Responsorium
940
Antiphona
 
 
 
941
Responsorium
942
Antiphona
943
Responsorium
944
Responsorium
945
Responsorium
946
Responsorium
947
Antiphona
948
Responsorium
949
Antiphona
950
Antiphona
951
Antiphona
952
Antiphona
953
Invitatorium
954
Invitatorium
955
Antiphona
956
Antiphona
957
Responsorium
958
Responsorium
959
Antiphona
960
Responsorium
961
Antiphona
962
Antiphona
963
Antiphona
964
Antiphona
965
Responsorium
966
Antiphona
967
Antiphona
968
Antiphona
969
Responsorium
970
Antiphona
971
Antiphona
972
Antiphona
973
Antiphona
974
Responsorium
975
Antiphona
976
Antiphona
977
Responsorium
978
Responsorium
979
Antiphona
980
Antiphona
981
Antiphona
982
Responsorium
983
Responsorium
984
Responsorium
985
Antiphona
986
Antiphona
987
Antiphona
988
Antiphona
989
Antiphona
990
Antiphona
991
Antiphona
992
Antiphona
993
Responsorium
994
Antiphona
995
Antiphona
996
Responsorium
997
Antiphona
998
Antiphona
999
Responsorium
1000
Antiphona
1001
Antiphona
1002
Antiphona
1003
Responsorium
1004
Responsorium
1005
Antiphona
1006
Antiphona
1007
Antiphona
1008
Antiphona
1009
Antiphona
1010
Antiphona
1011
Antiphona
1012
Responsorium
1013
Responsorium
1014
Responsorium
1015
Antiphona
1016
Responsorium
1017
Antiphona
1018
Responsorium
1019
Antiphona
1020
Antiphona
1021
Antiphona
1022
Antiphona
1023
Responsorium
1024
Antiphona
1025
Antiphona
1026
Antiphona
1027
Antiphona
1028
Antiphona
1029
Antiphona
1030
Antiphona
1031
Responsorium
1032
Responsorium
1033
Responsorium
1034
Responsorium
1035
Responsorium
1036
Responsorium
1037
Responsorium
1038
Antiphona
1039
Antiphona
1040
Responsorium
1041
Responsorium
1042
Invitatorium
1043
Antiphona
1044
Antiphona
1045
Antiphona
1046
Antiphona
1047
Responsorium
1048
Antiphona
1049
Responsorium
1050
Communio
1051
Antiphona
1052
Antiphona
1053
Antiphona
1054
Antiphona
1055
Antiphona
1056
Antiphona
1057
Responsorium
1058
Antiphona
1059
Responsorium
1060
Antiphona
1061
Antiphona
1062
Responsorium
1063
Antiphona
1064
Antiphona
1065
Antiphona
1066
Antiphona
1067
Responsorium
1068
Responsorium