- Verbportare

Regular verb

1. Modes personnels - Voix active           ( source: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html )
1.1. Temps formés sur le radical du présent

1.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "j'entends"

porto
portas
portat
portamus
portatis
portant

video
vides
videt
videmus
videtis
vident

intendo
intendis
intendit
intendimus
intenditis
intendunt

audio
audis
audit
audimus
auditis
audiunt

eripio
eripis
eripit
eripimus
eripitis
eripiunt

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'entendais"

portabam
portabas
portabat
portabamus
portabatis
portabant

videbam
videbas
videbamus
videbatis
videbant

intendebam
intendebas
intendebat
intendebamus
intendebatis
intendebant

audiebam
audiebas
audiebat
audiebamus
audiebatis
audiebant

eripiebam
eripiebas
eripiebat
eripiebamus
eripiebatis
eripiebant

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.)+ désinence)    "j'entendrai"

portabo
portabis
portabit
portabimus
portabitis
portabunt

videbo
videbis
videbit
videbimus
videbitis
videbunt

intendam
intendes
intendet
intendemus
intendetis
intendent

audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient

eripiam
eripies
eripiet
eripiemus
eripietis
eripient


1.1.2.Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I) / a (II, III, IV, V) + désinence)    "alors que j'entende"

portem
portes
portet
portemus
portetis
portent

videam
videas
videat
videamus
videatis
videant

intendam
intendas
intendat
intendamus
intendatis
intendant

audiam
audias
audiat
audiamus
audiatis
audiant

eripiam
eripias
eripiat
eripiamus
eripiatis
eripiant

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'entendais"

portarem
portares
portaret
portaremus
portaretis
portarent

viderem
videres
videret
videremus
videretis
viderent

intenderem
intenderes
intenderet
intenderemus
intenderetis
intenderent

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

eriperem
eriperes
eriperet
eriperemus
eriperetis
eriperent


1.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

porta
portate

vide
videte

intende
intendite

audi
audite

eripe
eripite

Futur (Rad. + to + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

portato
portatote

videto
videtote

intendito
intenditote

audito
auditote

eripito
eripitote

 

1.2. Temps formés sur le radical du parfait

1.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait     "j'ai entendu"

portavi
portavisti
portavit
portavimus
portavistis
portaverunt/ere

visi
visisti
visit
visimus
visistis
viserunt/ere

intendi
intendisti
intendit
intendimus
intendistis
intenderunt/ere

audivi
audivisti
audivit
audivimus
audivistis
audiverunt/ere

eripui
eripuisti
eripuit
eripuimus
eripuistis
eripuerunt/ere

Plus-que-parfait    "j'avais entendu"

portaveram
portaveras
portaverat
portaveramus
portaveratis
portaverant

viseram
viseras
viserat
viseramus
viseratis
viserant

intenderam
intenderas
intenderat
intenderamus
intenderatis
intenderant

audiveram
audiveras
audiverat
audiveramus
audiveratis
audiverant

eripueram
eripueras
eripuerat
eripueramus
eripueratis
eripuerant

Futur antérieur     "j'aurai entendu"

portavero
portaveris
portaverit
portaverimus
portaveritis
portaverint

visero
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

intendero
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

audivero
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

eripuero
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

N.B.
    audii, audisti, laudarunt... 

 

 

1.2.2. Subjonctif
I. II. III. IV. V.

Parfait     "alors que j'ai entendu"

portaverim
portaveris
portaverit
portaverimus
portaveritis
portaverint

viserim
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

intenderim
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

audiverim
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

eripuerim
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

Plus-que-parfait     "alors que j'avais entendu"

portavissem
portavisses
portavisset
portavissemus
portavissetis
portavissent

visissem
visisses
visisset
visissemus
visissetis
visissent

intendissem
intendisses
intendisset
intendissemus
intendissetis
intendissent

audivissem
audivisses
audivisset
audivissemus
audivissetis
audivissent

eripuissem
eripuisses
eripuisset
eripuissemus
eripuissetis
eripuissent

2. Modes personnels - Voix passive

2.1. Temps formés sur le radical du présent

2.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.
Présent (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

portor
portaris/re
portatur
portamur
portamini
portantur

videor
videris/re
videtur
videmur
videmini
videntur

intendor
intenderis/re
intenditur
intendimur
intendimini
intenduntur

audior
audiris/re
auditur
audimur
audimini
audiuntur

eripor
eriperis/re
eriptur
eripmur
eripmini
eripuntur

Imparfait (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'étais entendu"

portabar
portabaris/re
portabatur
portabamur
portabamini
portabantur

videbar
videbaris/re
videbatur
videbamur
videbamini
videbantur

intendebar
intendebaris/re
intendebatur
intendebamur
intendebamini
intendebantur

audiebar
audiebaris/re
audiebatur
audiebamur
audiebamini
audiebantur

eripebar
eripebaris/re
eripebatur
eripebamur
eripebamini
eripebantur

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.) désinence)    "je serai entendu"

portabor
portaberis/re
portabitur
portabimur
portabimini
portabuntur

videbor
videberis/re
videbitur
videbimur
videbimini
videbuntur

intendar
intenderis/re
intendetur
intendemur
intendemini
intendentur

audiar
audieris/re
audietur
audiemur
audiemini
audientur

eripar
eriperis/re
eripetur
eripemur
eripemini
eripentur

2.1.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I.) / a (II., III., IV., V.) + désinence)    "alors que je suis entendu"

porter
porteris/re
portetur
portemur
portemini
portentur

videar
videaris/re
videatur
videamur
videamini
videantur

intendar
intendaris/re
intendatur
intendamur
intendamini
intendantur

audiar
audiaris/re
audiatur
audiamur
audiamini
audiantur

eripar
eriparis/re
eripatur
eripamur
eripamini
eripantur

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'étais entendu"

portarer
portareris/re
portaretur
portaremur
portaremini
portarentur

viderer
videreris/re
videretur
videremur
videremini
viderentur

intenderer
intendereris/re
intenderetur
intenderemur
intenderemini
intenderentur

audirer
audireris/re
audiretur
audiremur
audiremini
audirentur

caperer
capereris/re
caperetur
caperemur
caperemini
caperentur

2.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + + désinence)    "sois entendu"

portare
portamini

videre
videmini

intendere
intendimini

audire
audimini

eripere
eripimini

2.2. Temps formés avec le supin (formes composées)

2.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + indic. présent de esse)

portatus  sum
portatus  es
portatus  est
portati  sumus
portati  estis
portati  sunt

visus sum
visus es
visus est
visi sumus
visi estis
visi  sunt

intentus  sum
intentus  es
intentus est
intenti sumus
intenti estis
intenti sunt

auditus sum
auditus es
auditus est
auditi sumus
auditi estis
auditi sunt

ereptus sum
ereptus es
ereptus est
erepti sumus
erepti estis
erepti sunt

Plus-que-parfait (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. imparfait de esse)

portatus eram
portatus eras
portatus erat
portati eramus
portati eratis
portati erant

visus eram
visus eras
visus erat
visi eramus
visi eratis
visi erant

intentus eram
intentus eras
intentus erat
intenti eramus
intenti eratis
intenti erant

auditus eram
auditus eras
auditus erat
auditi eramus
auditi eratis
auditi  erant

ereptus eram
ereptus eras
ereptus erat
erepti eramus
erepti eratis
erepti erant

Futur antérieur (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. futur de esse)

portatus ero
portatus eris
portatus erit
portati erimus
portati eritis
portati erunt

visus ero
visus eris
visus erit
visi erimus
visi eritis
visi erint

intentus ero
intentus eris
intentus erit
intenti erimus
intenti eritis
intenti erunt

auditus ero
auditus eris
auditus erit
auditi erimus
auditeritis
auditerint

ereptus ero
ereptus eris
ereptus erit
erepti erimus
erepti eritis
erepti erunt


2.2.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. présent de esse)

portatus  sim
portatus  sis
portatus  sit
portati  simus
portati  sitis
portati  sint

visus sim
visus sis
visus sit
visi simus
visi sitis
visi  sint

intentus  sim
intentus  sis
intentus sit
intenti simus
intenti sitis
intenti sint

auditus sim
auditus sis
auditus sit
auditi simus
auditi sitis
auditi sint

ereptus sim
ereptus sis
ereptus sit
erepti simus
erepti sitis
erepti sint

Plus-que-parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. imparfait de esse)

portatus essem
portatus esses
portatus esset
portati essemus
portati essetis
portati essent

visus essem
visus esses
visus esset
visi essemus
visi essetis
visi essent

intentus essem
intentus esses
intentus esset
intenti  essemus
intenti essetis
intenti essent

auditus essem
auditus esses
auditus esset
auditi essemus
auditi essetis
auditi  essent

ereptus essem
ereptus esses
ereptus esset
erepti essemus
erepti essetis
erepti essent

 3. Modes impersonnels - Actif et passif

3.1. Infinitif
Présent Parfait Futur
Actif

portare
videre
intendere
audire
eripere

portavisse
visisse
intendisse
audivisse
eripuisse

portaturus, a, um esse
visurus, a, um esse
intenturus, a, um esse
auditurus, a, um esse
erepturus, a, um esse

Passif

portari
videri
intendi
audiri
eripi

portatus, a, um esse
visus, a, um esse
intentus, a, um esse
auditus, a, um esse
ereptus, a, um esse

portatum iri
visum iri
intentum iri
auditum iri
ereptum iri

 

Sens des différents infinitifs :

amare :  "aimer"
amavisse : "avoir aimé"
amaturus esse :  "être sur le point d'aimer"
amari :  "être aimé"
amatus esse :  "avoir été aimé"
amatum iri :  "être sur le point d'être aimé; devoir aimer"

 

3.2. Participe
Présent Parfait Futur
Actif

portans, portantis
videns, videntis
intendens, intendentis
audiens, audientis
eripiens, eripientis


portaturus, a, um
visurus, a, um
intenturus, a, um
auditurus, a, um
erepturus, a, um

Passif


portatus, a, um
visus, a, um
intentus, a, um
auditus, a, um
ereptus, a, um


 

[*]:

portans, portantis amans:  "aimant" (déclinaison ingens ,ingentis)
portaturus, a, um amaturus: "étant sur le point d'aimer; disposé à aimer" (déclinaison magnus)
portatus, a, um amatus esse : esse: "étantayant été aimé" (déclinaison magnus)

 

3.3. Gérondif

Génitif Accusatif Ablatif

portandi
videndi
intendendi
audiendi
eripendi

(ad) portandum
(ad) videndum
(ad) intendendum
(ad) audiendum
(ad) eripendum

portando
videndo
intendendo
audiendo
eripendo

 

 

3.4. Adjectif verbal
portandus, portanda, portandum
videndus, videnda, videndum
intendendus, intendenda, intendendum
audiendus, audienda, audiendum
eripiendus, eripienda, eripiendum