- Verbservire

Regular verb

1. Modes personnels - Voix active           ( source: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html )
1.1. Temps formés sur le radical du présent

1.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "j'entends"

adoro
adoras
adorat
adoramus
adoratis
adorant

video
vides
videt
videmus
videtis
vident

intendo
intendis
intendit
intendimus
intenditis
intendunt

servio
servis
servit
servimus
servitis
serviunt

eripio
eripis
eripit
eripimus
eripitis
eripiunt

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'entendais"

adorabam
adorabas
adorabat
adorabamus
adorabatis
adorabant

videbam
videbas
videbamus
videbatis
videbant

intendebam
intendebas
intendebat
intendebamus
intendebatis
intendebant

serviebam
serviebas
serviebat
serviebamus
serviebatis
serviebant

eripiebam
eripiebas
eripiebat
eripiebamus
eripiebatis
eripiebant

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.)+ désinence)    "j'entendrai"

adorabo
adorabis
adorabit
adorabimus
adorabitis
adorabunt

videbo
videbis
videbit
videbimus
videbitis
videbunt

intendam
intendes
intendet
intendemus
intendetis
intendent

serviam
servies
serviet
serviemus
servietis
servient

eripiam
eripies
eripiet
eripiemus
eripietis
eripient


1.1.2.Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I) / a (II, III, IV, V) + désinence)    "alors que j'entende"

adorem
adores
adoret
adoremus
adoretis
adorent

videam
videas
videat
videamus
videatis
videant

intendam
intendas
intendat
intendamus
intendatis
intendant

serviam
servias
serviat
serviamus
serviatis
serviant

eripiam
eripias
eripiat
eripiamus
eripiatis
eripiant

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'entendais"

adorarem
adorares
adoraret
adoraremus
adoraretis
adorarent

viderem
videres
videret
videremus
videretis
viderent

intenderem
intenderes
intenderet
intenderemus
intenderetis
intenderent

servirem
servires
serviret
serviremus
serviretis
servirent

eriperem
eriperes
eriperet
eriperemus
eriperetis
eriperent


1.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

adora
adorate

vide
videte

intende
intendite

servi
servite

eripe
eripite

Futur (Rad. + to + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

adorato
adoratote

videto
videtote

intendito
intenditote

servito
servitote

eripito
eripitote

 

1.2. Temps formés sur le radical du parfait

1.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait     "j'ai entendu"

adoravi
adoravisti
adoravit
adoravimus
adoravistis
adoraverunt/ere

visi
visisti
visit
visimus
visistis
viserunt/ere

intendi
intendisti
intendit
intendimus
intendistis
intenderunt/ere

servivi
servivisti
servivit
servivimus
servivistis
serviverunt/ere

eripui
eripuisti
eripuit
eripuimus
eripuistis
eripuerunt/ere

Plus-que-parfait    "j'avais entendu"

adoraveram
adoraveras
adoraverat
adoraveramus
adoraveratis
adoraverant

viseram
viseras
viserat
viseramus
viseratis
viserant

intenderam
intenderas
intenderat
intenderamus
intenderatis
intenderant

serviveram
serviveras
serviverat
serviveramus
serviveratis
serviverant

eripueram
eripueras
eripuerat
eripueramus
eripueratis
eripuerant

Futur antérieur     "j'aurai entendu"

adoravero
adoraveris
adoraverit
adoraverimus
adoraveritis
adoraverint

visero
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

intendero
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

servivero
serviveris
serviverit
serviverimus
serviveritis
serviverint

eripuero
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

N.B.
    audii, audisti, laudarunt... 

 

 

1.2.2. Subjonctif
I. II. III. IV. V.

Parfait     "alors que j'ai entendu"

adoraverim
adoraveris
adoraverit
adoraverimus
adoraveritis
adoraverint

viserim
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

intenderim
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

serviverim
serviveris
serviverit
serviverimus
serviveritis
serviverint

eripuerim
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

Plus-que-parfait     "alors que j'avais entendu"

adoravissem
adoravisses
adoravisset
adoravissemus
adoravissetis
adoravissent

visissem
visisses
visisset
visissemus
visissetis
visissent

intendissem
intendisses
intendisset
intendissemus
intendissetis
intendissent

servivissem
servivisses
servivisset
servivissemus
servivissetis
servivissent

eripuissem
eripuisses
eripuisset
eripuissemus
eripuissetis
eripuissent

2. Modes personnels - Voix passive

2.1. Temps formés sur le radical du présent

2.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.
Présent (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

adoror
adoraris/re
adoratur
adoramur
adoramini
adorantur

videor
videris/re
videtur
videmur
videmini
videntur

intendor
intenderis/re
intenditur
intendimur
intendimini
intenduntur

servior
serviris/re
servitur
servimur
servimini
serviuntur

eripor
eriperis/re
eriptur
eripmur
eripmini
eripuntur

Imparfait (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'étais entendu"

adorabar
adorabaris/re
adorabatur
adorabamur
adorabamini
adorabantur

videbar
videbaris/re
videbatur
videbamur
videbamini
videbantur

intendebar
intendebaris/re
intendebatur
intendebamur
intendebamini
intendebantur

serviebar
serviebaris/re
serviebatur
serviebamur
serviebamini
serviebantur

eripebar
eripebaris/re
eripebatur
eripebamur
eripebamini
eripebantur

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.) désinence)    "je serai entendu"

adorabor
adoraberis/re
adorabitur
adorabimur
adorabimini
adorabuntur

videbor
videberis/re
videbitur
videbimur
videbimini
videbuntur

intendar
intenderis/re
intendetur
intendemur
intendemini
intendentur

serviar
servieris/re
servietur
serviemur
serviemini
servientur

eripar
eriperis/re
eripetur
eripemur
eripemini
eripentur

2.1.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I.) / a (II., III., IV., V.) + désinence)    "alors que je suis entendu"

adorer
adoreris/re
adoretur
adoremur
adoremini
adorentur

videar
videaris/re
videatur
videamur
videamini
videantur

intendar
intendaris/re
intendatur
intendamur
intendamini
intendantur

serviar
serviaris/re
serviatur
serviamur
serviamini
serviantur

eripar
eriparis/re
eripatur
eripamur
eripamini
eripantur

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'étais entendu"

adorarer
adorareris/re
adoraretur
adoraremur
adoraremini
adorarentur

viderer
videreris/re
videretur
videremur
videremini
viderentur

intenderer
intendereris/re
intenderetur
intenderemur
intenderemini
intenderentur

servirer
servireris/re
serviretur
serviremur
serviremini
servirentur

caperer
capereris/re
caperetur
caperemur
caperemini
caperentur

2.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + + désinence)    "sois entendu"

adorare
adoramini

videre
videmini

intendere
intendimini

servire
servimini

eripere
eripimini

2.2. Temps formés avec le supin (formes composées)

2.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + indic. présent de esse)

adoratus  sum
adoratus  es
adoratus  est
adorati  sumus
adorati  estis
adorati  sunt

visus sum
visus es
visus est
visi sumus
visi estis
visi  sunt

intentus  sum
intentus  es
intentus est
intenti sumus
intenti estis
intenti sunt

servitus sum
servitus es
servitus est
serviti sumus
serviti estis
serviti sunt

ereptus sum
ereptus es
ereptus est
erepti sumus
erepti estis
erepti sunt

Plus-que-parfait (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. imparfait de esse)

adoratus eram
adoratus eras
adoratus erat
adorati eramus
adorati eratis
adorati erant

visus eram
visus eras
visus erat
visi eramus
visi eratis
visi erant

intentus eram
intentus eras
intentus erat
intenti eramus
intenti eratis
intenti erant

servitus eram
servitus eras
servitus erat
serviti eramus
serviti eratis
serviti  erant

ereptus eram
ereptus eras
ereptus erat
erepti eramus
erepti eratis
erepti erant

Futur antérieur (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. futur de esse)

adoratus ero
adoratus eris
adoratus erit
adorati erimus
adorati eritis
adorati erunt

visus ero
visus eris
visus erit
visi erimus
visi eritis
visi erint

intentus ero
intentus eris
intentus erit
intenti erimus
intenti eritis
intenti erunt

servitus ero
servitus eris
servitus erit
serviti erimus
serviteritis
serviterint

ereptus ero
ereptus eris
ereptus erit
erepti erimus
erepti eritis
erepti erunt


2.2.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. présent de esse)

adoratus  sim
adoratus  sis
adoratus  sit
adorati  simus
adorati  sitis
adorati  sint

visus sim
visus sis
visus sit
visi simus
visi sitis
visi  sint

intentus  sim
intentus  sis
intentus sit
intenti simus
intenti sitis
intenti sint

servitus sim
servitus sis
servitus sit
serviti simus
serviti sitis
serviti sint

ereptus sim
ereptus sis
ereptus sit
erepti simus
erepti sitis
erepti sint

Plus-que-parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. imparfait de esse)

adoratus essem
adoratus esses
adoratus esset
adorati essemus
adorati essetis
adorati essent

visus essem
visus esses
visus esset
visi essemus
visi essetis
visi essent

intentus essem
intentus esses
intentus esset
intenti  essemus
intenti essetis
intenti essent

servitus essem
servitus esses
servitus esset
serviti essemus
serviti essetis
serviti  essent

ereptus essem
ereptus esses
ereptus esset
erepti essemus
erepti essetis
erepti essent

 3. Modes impersonnels - Actif et passif

3.1. Infinitif
Présent Parfait Futur
Actif

adorare
videre
intendere
servire
eripere

adoravisse
visisse
intendisse
servivisse
eripuisse

adoraturus, a, um esse
visurus, a, um esse
intenturus, a, um esse
serviturus, a, um esse
erepturus, a, um esse

Passif

adorari
videri
intendi
serviri
eripi

adoratus, a, um esse
visus, a, um esse
intentus, a, um esse
servitus, a, um esse
ereptus, a, um esse

adoratum iri
visum iri
intentum iri
servitum iri
ereptum iri

 

Sens des différents infinitifs :

amare :  "aimer"
amavisse : "avoir aimé"
amaturus esse :  "être sur le point d'aimer"
amari :  "être aimé"
amatus esse :  "avoir été aimé"
amatum iri :  "être sur le point d'être aimé; devoir aimer"

 

3.2. Participe
Présent Parfait Futur
Actif

adorans, adorantis
videns, videntis
intendens, intendentis
serviens, servientis
eripiens, eripientis


adoraturus, a, um
visurus, a, um
intenturus, a, um
serviturus, a, um
erepturus, a, um

Passif


adoratus, a, um
visus, a, um
intentus, a, um
servitus, a, um
ereptus, a, um


 

[*]:

adorans, adorantis amans:  "aimant" (déclinaison ingens ,ingentis)
adoraturus, a, um amaturus: "étant sur le point d'aimer; disposé à aimer" (déclinaison magnus)
adoratus, a, um amatus esse : esse: "étantayant été aimé" (déclinaison magnus)

 

3.3. Gérondif

Génitif Accusatif Ablatif

adorandi
videndi
intendendi
audiendi
eripendi

(ad) adorandum
(ad) videndum
(ad) intendendum
(ad) serviendum
(ad) eripendum

adorando
videndo
intendendo
serviendo
eripendo

 

 

3.4. Adjectif verbal
adorandus, adoranda, adorandum
videndus, videnda, videndum
intendendus, intendenda, intendendum
serviendus, servienda, serviendum
eripiendus, eripienda, eripiendum