- Verbpugnare

Regular verb

1. Modes personnels - Voix active           ( source: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html )
1.1. Temps formés sur le radical du présent

1.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "j'entends"

pugno
pugnas
pugnat
pugnamus
pugnatis
pugnant

video
vides
videt
videmus
videtis
vident

intendo
intendis
intendit
intendimus
intenditis
intendunt

audio
audis
audit
audimus
auditis
audiunt

eripio
eripis
eripit
eripimus
eripitis
eripiunt

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'entendais"

pugnabam
pugnabas
pugnabat
pugnabamus
pugnabatis
pugnabant

videbam
videbas
videbamus
videbatis
videbant

intendebam
intendebas
intendebat
intendebamus
intendebatis
intendebant

audiebam
audiebas
audiebat
audiebamus
audiebatis
audiebant

eripiebam
eripiebas
eripiebat
eripiebamus
eripiebatis
eripiebant

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.)+ désinence)    "j'entendrai"

pugnabo
pugnabis
pugnabit
pugnabimus
pugnabitis
pugnabunt

videbo
videbis
videbit
videbimus
videbitis
videbunt

intendam
intendes
intendet
intendemus
intendetis
intendent

audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient

eripiam
eripies
eripiet
eripiemus
eripietis
eripient


1.1.2.Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I) / a (II, III, IV, V) + désinence)    "alors que j'entende"

pugnem
pugnes
pugnet
pugnemus
pugnetis
pugnent

videam
videas
videat
videamus
videatis
videant

intendam
intendas
intendat
intendamus
intendatis
intendant

audiam
audias
audiat
audiamus
audiatis
audiant

eripiam
eripias
eripiat
eripiamus
eripiatis
eripiant

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'entendais"

pugnarem
pugnares
pugnaret
pugnaremus
pugnaretis
pugnarent

viderem
videres
videret
videremus
videretis
viderent

intenderem
intenderes
intenderet
intenderemus
intenderetis
intenderent

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

eriperem
eriperes
eriperet
eriperemus
eriperetis
eriperent


1.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

pugna
pugnate

vide
videte

intende
intendite

audi
audite

eripe
eripite

Futur (Rad. + to + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

pugnato
pugnatote

videto
videtote

intendito
intenditote

audito
auditote

eripito
eripitote

 

1.2. Temps formés sur le radical du parfait

1.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait     "j'ai entendu"

pugnavi
pugnavisti
pugnavit
pugnavimus
pugnavistis
pugnaverunt/ere

visi
visisti
visit
visimus
visistis
viserunt/ere

intendi
intendisti
intendit
intendimus
intendistis
intenderunt/ere

audivi
audivisti
audivit
audivimus
audivistis
audiverunt/ere

eripui
eripuisti
eripuit
eripuimus
eripuistis
eripuerunt/ere

Plus-que-parfait    "j'avais entendu"

pugnaveram
pugnaveras
pugnaverat
pugnaveramus
pugnaveratis
pugnaverant

viseram
viseras
viserat
viseramus
viseratis
viserant

intenderam
intenderas
intenderat
intenderamus
intenderatis
intenderant

audiveram
audiveras
audiverat
audiveramus
audiveratis
audiverant

eripueram
eripueras
eripuerat
eripueramus
eripueratis
eripuerant

Futur antérieur     "j'aurai entendu"

pugnavero
pugnaveris
pugnaverit
pugnaverimus
pugnaveritis
pugnaverint

visero
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

intendero
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

audivero
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

eripuero
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

N.B.
    audii, audisti, laudarunt... 

 

 

1.2.2. Subjonctif
I. II. III. IV. V.

Parfait     "alors que j'ai entendu"

pugnaverim
pugnaveris
pugnaverit
pugnaverimus
pugnaveritis
pugnaverint

viserim
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

intenderim
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

audiverim
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

eripuerim
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

Plus-que-parfait     "alors que j'avais entendu"

pugnavissem
pugnavisses
pugnavisset
pugnavissemus
pugnavissetis
pugnavissent

visissem
visisses
visisset
visissemus
visissetis
visissent

intendissem
intendisses
intendisset
intendissemus
intendissetis
intendissent

audivissem
audivisses
audivisset
audivissemus
audivissetis
audivissent

eripuissem
eripuisses
eripuisset
eripuissemus
eripuissetis
eripuissent

2. Modes personnels - Voix passive

2.1. Temps formés sur le radical du présent

2.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.
Présent (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

pugnor
pugnaris/re
pugnatur
pugnamur
pugnamini
pugnantur

videor
videris/re
videtur
videmur
videmini
videntur

intendor
intenderis/re
intenditur
intendimur
intendimini
intenduntur

audior
audiris/re
auditur
audimur
audimini
audiuntur

eripor
eriperis/re
eriptur
eripmur
eripmini
eripuntur

Imparfait (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'étais entendu"

pugnabar
pugnabaris/re
pugnabatur
pugnabamur
pugnabamini
pugnabantur

videbar
videbaris/re
videbatur
videbamur
videbamini
videbantur

intendebar
intendebaris/re
intendebatur
intendebamur
intendebamini
intendebantur

audiebar
audiebaris/re
audiebatur
audiebamur
audiebamini
audiebantur

eripebar
eripebaris/re
eripebatur
eripebamur
eripebamini
eripebantur

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.) désinence)    "je serai entendu"

pugnabor
pugnaberis/re
pugnabitur
pugnabimur
pugnabimini
pugnabuntur

videbor
videberis/re
videbitur
videbimur
videbimini
videbuntur

intendar
intenderis/re
intendetur
intendemur
intendemini
intendentur

audiar
audieris/re
audietur
audiemur
audiemini
audientur

eripar
eriperis/re
eripetur
eripemur
eripemini
eripentur

2.1.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I.) / a (II., III., IV., V.) + désinence)    "alors que je suis entendu"

pugner
pugneris/re
pugnetur
pugnemur
pugnemini
pugnentur

videar
videaris/re
videatur
videamur
videamini
videantur

intendar
intendaris/re
intendatur
intendamur
intendamini
intendantur

audiar
audiaris/re
audiatur
audiamur
audiamini
audiantur

eripar
eriparis/re
eripatur
eripamur
eripamini
eripantur

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'étais entendu"

pugnarer
pugnareris/re
pugnaretur
pugnaremur
pugnaremini
pugnarentur

viderer
videreris/re
videretur
videremur
videremini
viderentur

intenderer
intendereris/re
intenderetur
intenderemur
intenderemini
intenderentur

audirer
audireris/re
audiretur
audiremur
audiremini
audirentur

caperer
capereris/re
caperetur
caperemur
caperemini
caperentur

2.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + + désinence)    "sois entendu"

pugnare
pugnamini

videre
videmini

intendere
intendimini

audire
audimini

eripere
eripimini

2.2. Temps formés avec le supin (formes composées)

2.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + indic. présent de esse)

pugnatus  sum
pugnatus  es
pugnatus  est
pugnati  sumus
pugnati  estis
pugnati  sunt

visus sum
visus es
visus est
visi sumus
visi estis
visi  sunt

intentus  sum
intentus  es
intentus est
intenti sumus
intenti estis
intenti sunt

auditus sum
auditus es
auditus est
auditi sumus
auditi estis
auditi sunt

ereptus sum
ereptus es
ereptus est
erepti sumus
erepti estis
erepti sunt

Plus-que-parfait (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. imparfait de esse)

pugnatus eram
pugnatus eras
pugnatus erat
pugnati eramus
pugnati eratis
pugnati erant

visus eram
visus eras
visus erat
visi eramus
visi eratis
visi erant

intentus eram
intentus eras
intentus erat
intenti eramus
intenti eratis
intenti erant

auditus eram
auditus eras
auditus erat
auditi eramus
auditi eratis
auditi  erant

ereptus eram
ereptus eras
ereptus erat
erepti eramus
erepti eratis
erepti erant

Futur antérieur (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. futur de esse)

pugnatus ero
pugnatus eris
pugnatus erit
pugnati erimus
pugnati eritis
pugnati erunt

visus ero
visus eris
visus erit
visi erimus
visi eritis
visi erint

intentus ero
intentus eris
intentus erit
intenti erimus
intenti eritis
intenti erunt

auditus ero
auditus eris
auditus erit
auditi erimus
auditeritis
auditerint

ereptus ero
ereptus eris
ereptus erit
erepti erimus
erepti eritis
erepti erunt


2.2.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. présent de esse)

pugnatus  sim
pugnatus  sis
pugnatus  sit
pugnati  simus
pugnati  sitis
pugnati  sint

visus sim
visus sis
visus sit
visi simus
visi sitis
visi  sint

intentus  sim
intentus  sis
intentus sit
intenti simus
intenti sitis
intenti sint

auditus sim
auditus sis
auditus sit
auditi simus
auditi sitis
auditi sint

ereptus sim
ereptus sis
ereptus sit
erepti simus
erepti sitis
erepti sint

Plus-que-parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. imparfait de esse)

pugnatus essem
pugnatus esses
pugnatus esset
pugnati essemus
pugnati essetis
pugnati essent

visus essem
visus esses
visus esset
visi essemus
visi essetis
visi essent

intentus essem
intentus esses
intentus esset
intenti  essemus
intenti essetis
intenti essent

auditus essem
auditus esses
auditus esset
auditi essemus
auditi essetis
auditi  essent

ereptus essem
ereptus esses
ereptus esset
erepti essemus
erepti essetis
erepti essent

 3. Modes impersonnels - Actif et passif

3.1. Infinitif
Présent Parfait Futur
Actif

pugnare
videre
intendere
audire
eripere

pugnavisse
visisse
intendisse
audivisse
eripuisse

pugnaturus, a, um esse
visurus, a, um esse
intenturus, a, um esse
auditurus, a, um esse
erepturus, a, um esse

Passif

pugnari
videri
intendi
audiri
eripi

pugnatus, a, um esse
visus, a, um esse
intentus, a, um esse
auditus, a, um esse
ereptus, a, um esse

pugnatum iri
visum iri
intentum iri
auditum iri
ereptum iri

 

Sens des différents infinitifs :

amare :  "aimer"
amavisse : "avoir aimé"
amaturus esse :  "être sur le point d'aimer"
amari :  "être aimé"
amatus esse :  "avoir été aimé"
amatum iri :  "être sur le point d'être aimé; devoir aimer"

 

3.2. Participe
Présent Parfait Futur
Actif

pugnans, pugnantis
videns, videntis
intendens, intendentis
audiens, audientis
eripiens, eripientis


pugnaturus, a, um
visurus, a, um
intenturus, a, um
auditurus, a, um
erepturus, a, um

Passif


pugnatus, a, um
visus, a, um
intentus, a, um
auditus, a, um
ereptus, a, um


 

[*]:

pugnans, pugnantis amans:  "aimant" (déclinaison ingens ,ingentis)
pugnaturus, a, um amaturus: "étant sur le point d'aimer; disposé à aimer" (déclinaison magnus)
pugnatus, a, um amatus esse : esse: "étantayant été aimé" (déclinaison magnus)

 

3.3. Gérondif

Génitif Accusatif Ablatif

pugnandi
videndi
intendendi
audiendi
eripendi

(ad) pugnandum
(ad) videndum
(ad) intendendum
(ad) audiendum
(ad) eripendum

pugnando
videndo
intendendo
audiendo
eripendo

 

 

3.4. Adjectif verbal
pugnandus, pugnanda, pugnandum
videndus, videnda, videndum
intendendus, intendenda, intendendum
audiendus, audienda, audiendum
eripiendus, eripienda, eripiendum