- Verbinsurgere

Regular verb

1. Modes personnels - Voix active           ( source: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html )
1.1. Temps formés sur le radical du présent

1.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "j'entends"

adoro
adoras
adorat
adoramus
adoratis
adorant

video
vides
videt
videmus
videtis
vident

insurgo
insurgis
insurgit
insurgimus
insurgitis
insurgunt

audio
audis
audit
audimus
auditis
audiunt

eripio
eripis
eripit
eripimus
eripitis
eripiunt

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'entendais"

adorabam
adorabas
adorabat
adorabamus
adorabatis
adorabant

videbam
videbas
videbamus
videbatis
videbant

insurgebam
insurgebas
insurgebat
insurgebamus
insurgebatis
insurgebant

audiebam
audiebas
audiebat
audiebamus
audiebatis
audiebant

eripiebam
eripiebas
eripiebat
eripiebamus
eripiebatis
eripiebant

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.)+ désinence)    "j'entendrai"

adorabo
adorabis
adorabit
adorabimus
adorabitis
adorabunt

videbo
videbis
videbit
videbimus
videbitis
videbunt

insurgam
insurges
insurget
insurgemus
insurgetis
insurgent

audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient

eripiam
eripies
eripiet
eripiemus
eripietis
eripient


1.1.2.Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I) / a (II, III, IV, V) + désinence)    "alors que j'entende"

adorem
adores
adoret
adoremus
adoretis
adorent

videam
videas
videat
videamus
videatis
videant

insurgam
insurgas
insurgat
insurgamus
insurgatis
insurgant

audiam
audias
audiat
audiamus
audiatis
audiant

eripiam
eripias
eripiat
eripiamus
eripiatis
eripiant

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'entendais"

adorarem
adorares
adoraret
adoraremus
adoraretis
adorarent

viderem
videres
videret
videremus
videretis
viderent

insurgerem
insurgeres
insurgeret
insurgeremus
insurgeretis
insurgerent

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

eriperem
eriperes
eriperet
eriperemus
eriperetis
eriperent


1.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

adora
adorate

vide
videte

insurge
insurgite

audi
audite

eripe
eripite

Futur (Rad. + to + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

adorato
adoratote

videto
videtote

insurgito
insurgitote

audito
auditote

eripito
eripitote

 

1.2. Temps formés sur le radical du parfait

1.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait     "j'ai entendu"

adoravi
adoravisti
adoravit
adoravimus
adoravistis
adoraverunt/ere

visi
visisti
visit
visimus
visistis
viserunt/ere

insurrexi
insurrexisti
insurrexit
insurreximus
insurrexistis
insurrexerunt/ere

audivi
audivisti
audivit
audivimus
audivistis
audiverunt/ere

eripui
eripuisti
eripuit
eripuimus
eripuistis
eripuerunt/ere

Plus-que-parfait    "j'avais entendu"

adoraveram
adoraveras
adoraverat
adoraveramus
adoraveratis
adoraverant

viseram
viseras
viserat
viseramus
viseratis
viserant

insurrexeram
insurrexeras
insurrexerat
insurrexeramus
insurrexeratis
insurrexerant

audiveram
audiveras
audiverat
audiveramus
audiveratis
audiverant

eripueram
eripueras
eripuerat
eripueramus
eripueratis
eripuerant

Futur antérieur     "j'aurai entendu"

adoravero
adoraveris
adoraverit
adoraverimus
adoraveritis
adoraverint

visero
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

insurrexero
insurrexeris
insurrexerit
insurrexerimus
insurrexeritis
insurrexerint

audivero
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

eripuero
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

N.B.
    audii, audisti, laudarunt... 

 

 

1.2.2. Subjonctif
I. II. III. IV. V.

Parfait     "alors que j'ai entendu"

adoraverim
adoraveris
adoraverit
adoraverimus
adoraveritis
adoraverint

viserim
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

insurrexerim
insurrexeris
insurrexerit
insurrexerimus
insurrexeritis
insurrexerint

audiverim
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

eripuerim
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

Plus-que-parfait     "alors que j'avais entendu"

adoravissem
adoravisses
adoravisset
adoravissemus
adoravissetis
adoravissent

visissem
visisses
visisset
visissemus
visissetis
visissent

insurrexissem
insurrexisses
insurrexisset
insurrexissemus
insurrexissetis
insurrexissent

audivissem
audivisses
audivisset
audivissemus
audivissetis
audivissent

eripuissem
eripuisses
eripuisset
eripuissemus
eripuissetis
eripuissent

2. Modes personnels - Voix passive

2.1. Temps formés sur le radical du présent

2.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.
Présent (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

adoror
adoraris/re
adoratur
adoramur
adoramini
adorantur

videor
videris/re
videtur
videmur
videmini
videntur

insurgor
insurgeris/re
insurgitur
insurgimur
insurgimini
insurguntur

audior
audiris/re
auditur
audimur
audimini
audiuntur

eripor
eriperis/re
eriptur
eripmur
eripmini
eripuntur

Imparfait (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'étais entendu"

adorabar
adorabaris/re
adorabatur
adorabamur
adorabamini
adorabantur

videbar
videbaris/re
videbatur
videbamur
videbamini
videbantur

insurgebar
insurgebaris/re
insurgebatur
insurgebamur
insurgebamini
insurgebantur

audiebar
audiebaris/re
audiebatur
audiebamur
audiebamini
audiebantur

eripebar
eripebaris/re
eripebatur
eripebamur
eripebamini
eripebantur

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.) désinence)    "je serai entendu"

adorabor
adoraberis/re
adorabitur
adorabimur
adorabimini
adorabuntur

videbor
videberis/re
videbitur
videbimur
videbimini
videbuntur

insurgar
insurgeris/re
insurgetur
insurgemur
insurgemini
insurgentur

audiar
audieris/re
audietur
audiemur
audiemini
audientur

eripar
eriperis/re
eripetur
eripemur
eripemini
eripentur

2.1.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I.) / a (II., III., IV., V.) + désinence)    "alors que je suis entendu"

adorer
adoreris/re
adoretur
adoremur
adoremini
adorentur

videar
videaris/re
videatur
videamur
videamini
videantur

insurgar
insurgaris/re
insurgatur
insurgamur
insurgamini
insurgantur

audiar
audiaris/re
audiatur
audiamur
audiamini
audiantur

eripar
eriparis/re
eripatur
eripamur
eripamini
eripantur

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'étais entendu"

adorarer
adorareris/re
adoraretur
adoraremur
adoraremini
adorarentur

viderer
videreris/re
videretur
videremur
videremini
viderentur

insurgerer
insurgereris/re
insurgeretur
insurgeremur
insurgeremini
insurgerentur

audirer
audireris/re
audiretur
audiremur
audiremini
audirentur

caperer
capereris/re
caperetur
caperemur
caperemini
caperentur

2.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + + désinence)    "sois entendu"

adorare
adoramini

videre
videmini

insurgere
insurgimini

audire
audimini

eripere
eripimini

2.2. Temps formés avec le supin (formes composées)

2.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + indic. présent de esse)

adoratus  sum
adoratus  es
adoratus  est
adorati  sumus
adorati  estis
adorati  sunt

visus sum
visus es
visus est
visi sumus
visi estis
visi  sunt

insurrectus  sum
insurrectus  es
insurrectus est
insurrecti sumus
insurrecti estis
insurrecti sunt

auditus sum
auditus es
auditus est
auditi sumus
auditi estis
auditi sunt

ereptus sum
ereptus es
ereptus est
erepti sumus
erepti estis
erepti sunt

Plus-que-parfait (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. imparfait de esse)

adoratus eram
adoratus eras
adoratus erat
adorati eramus
adorati eratis
adorati erant

visus eram
visus eras
visus erat
visi eramus
visi eratis
visi erant

insurrectus eram
insurrectus eras
insurrectus erat
insurrecti eramus
insurrecti eratis
insurrecti erant

auditus eram
auditus eras
auditus erat
auditi eramus
auditi eratis
auditi  erant

ereptus eram
ereptus eras
ereptus erat
erepti eramus
erepti eratis
erepti erant

Futur antérieur (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. futur de esse)

adoratus ero
adoratus eris
adoratus erit
adorati erimus
adorati eritis
adorati erunt

visus ero
visus eris
visus erit
visi erimus
visi eritis
visi erint

insurrectus ero
insurrectus eris
insurrectus erit
insurrecti erimus
insurrecti eritis
insurrecti erunt

auditus ero
auditus eris
auditus erit
auditi erimus
auditeritis
auditerint

ereptus ero
ereptus eris
ereptus erit
erepti erimus
erepti eritis
erepti erunt


2.2.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. présent de esse)

adoratus  sim
adoratus  sis
adoratus  sit
adorati  simus
adorati  sitis
adorati  sint

visus sim
visus sis
visus sit
visi simus
visi sitis
visi  sint

insurrectus  sim
insurrectus  sis
insurrectus sit
insurrecti simus
insurrecti sitis
insurrecti sint

auditus sim
auditus sis
auditus sit
auditi simus
auditi sitis
auditi sint

ereptus sim
ereptus sis
ereptus sit
erepti simus
erepti sitis
erepti sint

Plus-que-parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. imparfait de esse)

adoratus essem
adoratus esses
adoratus esset
adorati essemus
adorati essetis
adorati essent

visus essem
visus esses
visus esset
visi essemus
visi essetis
visi essent

insurrectus essem
insurrectus esses
insurrectus esset
insurrecti  essemus
insurrecti essetis
insurrecti essent

auditus essem
auditus esses
auditus esset
auditi essemus
auditi essetis
auditi  essent

ereptus essem
ereptus esses
ereptus esset
erepti essemus
erepti essetis
erepti essent

 3. Modes impersonnels - Actif et passif

3.1. Infinitif
Présent Parfait Futur
Actif

adorare
videre
insurgere
audire
eripere

adoravisse
visisse
insurrexisse
audivisse
eripuisse

adoraturus, a, um esse
visurus, a, um esse
insurrecturus, a, um esse
auditurus, a, um esse
erepturus, a, um esse

Passif

adorari
videri
insurgi
audiri
eripi

adoratus, a, um esse
visus, a, um esse
insurrectus, a, um esse
auditus, a, um esse
ereptus, a, um esse

adoratum iri
visum iri
insurrectum iri
auditum iri
ereptum iri

 

Sens des différents infinitifs :

amare :  "aimer"
amavisse : "avoir aimé"
amaturus esse :  "être sur le point d'aimer"
amari :  "être aimé"
amatus esse :  "avoir été aimé"
amatum iri :  "être sur le point d'être aimé; devoir aimer"

 

3.2. Participe
Présent Parfait Futur
Actif

adorans, adorantis
videns, videntis
insurgens, insurgentis
audiens, audientis
eripiens, eripientis


adoraturus, a, um
visurus, a, um
insurrecturus, a, um
auditurus, a, um
erepturus, a, um

Passif


adoratus, a, um
visus, a, um
insurrectus, a, um
auditus, a, um
ereptus, a, um


 

[*]:

adorans, adorantis amans:  "aimant" (déclinaison ingens ,ingentis)
adoraturus, a, um amaturus: "étant sur le point d'aimer; disposé à aimer" (déclinaison magnus)
adoratus, a, um amatus esse : esse: "étantayant été aimé" (déclinaison magnus)

 

3.3. Gérondif

Génitif Accusatif Ablatif

adorandi
videndi
insurgendi
audiendi
eripendi

(ad) adorandum
(ad) videndum
(ad) insurgendum
(ad) audiendum
(ad) eripendum

adorando
videndo
insurgendo
audiendo
eripendo

 

 

3.4. Adjectif verbal
adorandus, adoranda, adorandum
videndus, videnda, videndum
insurgendus, insurgenda, insurgendum
audiendus, audienda, audiendum
eripiendus, eripienda, eripiendum