- Verbdelere

Regular verb

1. Modes personnels - Voix active           ( source: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html )
1.1. Temps formés sur le radical du présent

1.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "j'entends"

adoro
adoras
adorat
adoramus
adoratis
adorant

deleo
deles
delet
delemus
deletis
delent

intendo
intendis
intendit
intendimus
intenditis
intendunt

audio
audis
audit
audimus
auditis
audiunt

eripio
eripis
eripit
eripimus
eripitis
eripiunt

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'entendais"

adorabam
adorabas
adorabat
adorabamus
adorabatis
adorabant

delebam
delebas
delebamus
delebatis
delebant

intendebam
intendebas
intendebat
intendebamus
intendebatis
intendebant

audiebam
audiebas
audiebat
audiebamus
audiebatis
audiebant

eripiebam
eripiebas
eripiebat
eripiebamus
eripiebatis
eripiebant

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.)+ désinence)    "j'entendrai"

adorabo
adorabis
adorabit
adorabimus
adorabitis
adorabunt

delebo
delebis
delebit
delebimus
delebitis
delebunt

intendam
intendes
intendet
intendemus
intendetis
intendent

audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient

eripiam
eripies
eripiet
eripiemus
eripietis
eripient


1.1.2.Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I) / a (II, III, IV, V) + désinence)    "alors que j'entende"

adorem
adores
adoret
adoremus
adoretis
adorent

deleam
deleas
deleat
deleamus
deleatis
deleant

intendam
intendas
intendat
intendamus
intendatis
intendant

audiam
audias
audiat
audiamus
audiatis
audiant

eripiam
eripias
eripiat
eripiamus
eripiatis
eripiant

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'entendais"

adorarem
adorares
adoraret
adoraremus
adoraretis
adorarent

delerem
deleres
deleret
deleremus
deleretis
delerent

intenderem
intenderes
intenderet
intenderemus
intenderetis
intenderent

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

eriperem
eriperes
eriperet
eriperemus
eriperetis
eriperent


1.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

adora
adorate

dele
delete

intende
intendite

audi
audite

eripe
eripite

Futur (Rad. + to + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

adorato
adoratote

deleto
deletote

intendito
intenditote

audito
auditote

eripito
eripitote

 

1.2. Temps formés sur le radical du parfait

1.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait     "j'ai entendu"

adoravi
adoravisti
adoravit
adoravimus
adoravistis
adoraverunt/ere

delevi
delevisti
delevit
delevimus
delevistis
deleverunt/ere

intendi
intendisti
intendit
intendimus
intendistis
intenderunt/ere

audivi
audivisti
audivit
audivimus
audivistis
audiverunt/ere

eripui
eripuisti
eripuit
eripuimus
eripuistis
eripuerunt/ere

Plus-que-parfait    "j'avais entendu"

adoraveram
adoraveras
adoraverat
adoraveramus
adoraveratis
adoraverant

deleveram
deleveras
deleverat
deleveramus
deleveratis
deleverant

intenderam
intenderas
intenderat
intenderamus
intenderatis
intenderant

audiveram
audiveras
audiverat
audiveramus
audiveratis
audiverant

eripueram
eripueras
eripuerat
eripueramus
eripueratis
eripuerant

Futur antérieur     "j'aurai entendu"

adoravero
adoraveris
adoraverit
adoraverimus
adoraveritis
adoraverint

delevero
deleveris
deleverit
deleverimus
deleveritis
deleverint

intendero
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

audivero
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

eripuero
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

N.B.
    audii, audisti, laudarunt... 

 

 

1.2.2. Subjonctif
I. II. III. IV. V.

Parfait     "alors que j'ai entendu"

adoraverim
adoraveris
adoraverit
adoraverimus
adoraveritis
adoraverint

deleverim
deleveris
deleverit
deleverimus
deleveritis
deleverint

intenderim
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

audiverim
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

eripuerim
eripueris
eripuerit
eripuerimus
eripueritis
eripuerint

Plus-que-parfait     "alors que j'avais entendu"

adoravissem
adoravisses
adoravisset
adoravissemus
adoravissetis
adoravissent

delevissem
delevisses
delevisset
delevissemus
delevissetis
delevissent

intendissem
intendisses
intendisset
intendissemus
intendissetis
intendissent

audivissem
audivisses
audivisset
audivissemus
audivissetis
audivissent

eripuissem
eripuisses
eripuisset
eripuissemus
eripuissetis
eripuissent

2. Modes personnels - Voix passive

2.1. Temps formés sur le radical du présent

2.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.
Présent (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

adoror
adoraris/re
adoratur
adoramur
adoramini
adorantur

deleor
deleris/re
deletur
delemur
delemini
delentur

intendor
intenderis/re
intenditur
intendimur
intendimini
intenduntur

audior
audiris/re
auditur
audimur
audimini
audiuntur

eripor
eriperis/re
eriptur
eripmur
eripmini
eripuntur

Imparfait (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'étais entendu"

adorabar
adorabaris/re
adorabatur
adorabamur
adorabamini
adorabantur

delebar
delebaris/re
delebatur
delebamur
delebamini
delebantur

intendebar
intendebaris/re
intendebatur
intendebamur
intendebamini
intendebantur

audiebar
audiebaris/re
audiebatur
audiebamur
audiebamini
audiebantur

eripebar
eripebaris/re
eripebatur
eripebamur
eripebamini
eripebantur

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.) désinence)    "je serai entendu"

adorabor
adoraberis/re
adorabitur
adorabimur
adorabimini
adorabuntur

delebor
deleberis/re
delebitur
delebimur
delebimini
delebuntur

intendar
intenderis/re
intendetur
intendemur
intendemini
intendentur

audiar
audieris/re
audietur
audiemur
audiemini
audientur

eripar
eriperis/re
eripetur
eripemur
eripemini
eripentur

2.1.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I.) / a (II., III., IV., V.) + désinence)    "alors que je suis entendu"

adorer
adoreris/re
adoretur
adoremur
adoremini
adorentur

delear
delearis/re
deleatur
deleamur
deleamini
deleantur

intendar
intendaris/re
intendatur
intendamur
intendamini
intendantur

audiar
audiaris/re
audiatur
audiamur
audiamini
audiantur

eripar
eriparis/re
eripatur
eripamur
eripamini
eripantur

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'étais entendu"

adorarer
adorareris/re
adoraretur
adoraremur
adoraremini
adorarentur

delerer
delereris/re
deleretur
deleremur
deleremini
delerentur

intenderer
intendereris/re
intenderetur
intenderemur
intenderemini
intenderentur

audirer
audireris/re
audiretur
audiremur
audiremini
audirentur

caperer
capereris/re
caperetur
caperemur
caperemini
caperentur

2.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + + désinence)    "sois entendu"

adorare
adoramini

delere
delemini

intendere
intendimini

audire
audimini

eripere
eripimini

2.2. Temps formés avec le supin (formes composées)

2.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + indic. présent de esse)

adoratus  sum
adoratus  es
adoratus  est
adorati  sumus
adorati  estis
adorati  sunt

deletus sum
deletus es
deletus est
deleti sumus
deleti estis
deleti  sunt

intentus  sum
intentus  es
intentus est
intenti sumus
intenti estis
intenti sunt

auditus sum
auditus es
auditus est
auditi sumus
auditi estis
auditi sunt

ereptus sum
ereptus es
ereptus est
erepti sumus
erepti estis
erepti sunt

Plus-que-parfait (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. imparfait de esse)

adoratus eram
adoratus eras
adoratus erat
adorati eramus
adorati eratis
adorati erant

deletus eram
deletus eras
deletus erat
deleti eramus
deleti eratis
deleti erant

intentus eram
intentus eras
intentus erat
intenti eramus
intenti eratis
intenti erant

auditus eram
auditus eras
auditus erat
auditi eramus
auditi eratis
auditi  erant

ereptus eram
ereptus eras
ereptus erat
erepti eramus
erepti eratis
erepti erant

Futur antérieur (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. futur de esse)

adoratus ero
adoratus eris
adoratus erit
adorati erimus
adorati eritis
adorati erunt

deletus ero
deletus eris
deletus erit
deleti erimus
deleti eritis
deleti erint

intentus ero
intentus eris
intentus erit
intenti erimus
intenti eritis
intenti erunt

auditus ero
auditus eris
auditus erit
auditi erimus
auditeritis
auditerint

ereptus ero
ereptus eris
ereptus erit
erepti erimus
erepti eritis
erepti erunt


2.2.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. présent de esse)

adoratus  sim
adoratus  sis
adoratus  sit
adorati  simus
adorati  sitis
adorati  sint

deletus sim
deletus sis
deletus sit
deleti simus
deleti sitis
deleti  sint

intentus  sim
intentus  sis
intentus sit
intenti simus
intenti sitis
intenti sint

auditus sim
auditus sis
auditus sit
auditi simus
auditi sitis
auditi sint

ereptus sim
ereptus sis
ereptus sit
erepti simus
erepti sitis
erepti sint

Plus-que-parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. imparfait de esse)

adoratus essem
adoratus esses
adoratus esset
adorati essemus
adorati essetis
adorati essent

deletus essem
deletus esses
deletus esset
deleti essemus
deleti essetis
deleti essent

intentus essem
intentus esses
intentus esset
intenti  essemus
intenti essetis
intenti essent

auditus essem
auditus esses
auditus esset
auditi essemus
auditi essetis
auditi  essent

ereptus essem
ereptus esses
ereptus esset
erepti essemus
erepti essetis
erepti essent

 3. Modes impersonnels - Actif et passif

3.1. Infinitif
Présent Parfait Futur
Actif

adorare
delere
intendere
audire
eripere

adoravisse
delevisse
intendisse
audivisse
eripuisse

adoraturus, a, um esse
deleturus, a, um esse
intenturus, a, um esse
auditurus, a, um esse
erepturus, a, um esse

Passif

adorari
deleri
intendi
audiri
eripi

adoratus, a, um esse
deletus, a, um esse
intentus, a, um esse
auditus, a, um esse
ereptus, a, um esse

adoratum iri
deletum iri
intentum iri
auditum iri
ereptum iri

 

Sens des différents infinitifs :

amare :  "aimer"
amavisse : "avoir aimé"
amaturus esse :  "être sur le point d'aimer"
amari :  "être aimé"
amatus esse :  "avoir été aimé"
amatum iri :  "être sur le point d'être aimé; devoir aimer"

 

3.2. Participe
Présent Parfait Futur
Actif

adorans, adorantis
delens, delentis
intendens, intendentis
audiens, audientis
eripiens, eripientis


adoraturus, a, um
deleturus, a, um
intenturus, a, um
auditurus, a, um
erepturus, a, um

Passif


adoratus, a, um
deletus, a, um
intentus, a, um
auditus, a, um
ereptus, a, um


 

[*]:

adorans, adorantis amans:  "aimant" (déclinaison ingens ,ingentis)
adoraturus, a, um amaturus: "étant sur le point d'aimer; disposé à aimer" (déclinaison magnus)
adoratus, a, um amatus esse : esse: "étantayant été aimé" (déclinaison magnus)

 

3.3. Gérondif

Génitif Accusatif Ablatif

adorandi
delendi
intendendi
audiendi
eripendi

(ad) adorandum
(ad) delendum
(ad) intendendum
(ad) audiendum
(ad) eripendum

adorando
delendo
intendendo
audiendo
eripendo

 

 

3.4. Adjectif verbal
adorandus, adoranda, adorandum
delendus, delenda, delendum
intendendus, intendenda, intendendum
audiendus, audienda, audiendum
eripiendus, eripienda, eripiendum