- Verbaspicere

Regular verb

1. Modes personnels - Voix active           ( source: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html )
1.1. Temps formés sur le radical du présent

1.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "j'entends"

adoro
adoras
adorat
adoramus
adoratis
adorant

video
vides
videt
videmus
videtis
vident

intendo
intendis
intendit
intendimus
intenditis
intendunt

audio
audis
audit
audimus
auditis
audiunt

aspicio
aspicis
aspicit
aspicimus
aspicitis
aspiciunt

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'entendais"

adorabam
adorabas
adorabat
adorabamus
adorabatis
adorabant

videbam
videbas
videbamus
videbatis
videbant

intendebam
intendebas
intendebat
intendebamus
intendebatis
intendebant

audiebam
audiebas
audiebat
audiebamus
audiebatis
audiebant

aspiciebam
aspiciebas
aspiciebat
aspiciebamus
aspiciebatis
aspiciebant

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.)+ désinence)    "j'entendrai"

adorabo
adorabis
adorabit
adorabimus
adorabitis
adorabunt

videbo
videbis
videbit
videbimus
videbitis
videbunt

intendam
intendes
intendet
intendemus
intendetis
intendent

audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient

aspiciam
aspicies
aspiciet
aspiciemus
aspicietis
aspicient


1.1.2.Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I) / a (II, III, IV, V) + désinence)    "alors que j'entende"

adorem
adores
adoret
adoremus
adoretis
adorent

videam
videas
videat
videamus
videatis
videant

intendam
intendas
intendat
intendamus
intendatis
intendant

audiam
audias
audiat
audiamus
audiatis
audiant

aspiciam
aspicias
aspiciat
aspiciamus
aspiciatis
aspiciant

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'entendais"

adorarem
adorares
adoraret
adoraremus
adoraretis
adorarent

viderem
videres
videret
videremus
videretis
viderent

intenderem
intenderes
intenderet
intenderemus
intenderetis
intenderent

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

aspicerem
aspiceres
aspiceret
aspiceremus
aspiceretis
aspicerent


1.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

adora
adorate

vide
videte

intende
intendite

audi
audite

aspice
aspicite

Futur (Rad. + to + désinence)    "entends"

2sg.
2pl.

adorato
adoratote

videto
videtote

intendito
intenditote

audito
auditote

aspicito
aspicitote

 

1.2. Temps formés sur le radical du parfait

1.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait     "j'ai entendu"

adoravi
adoravisti
adoravit
adoravimus
adoravistis
adoraverunt/ere

visi
visisti
visit
visimus
visistis
viserunt/ere

intendi
intendisti
intendit
intendimus
intendistis
intenderunt/ere

audivi
audivisti
audivit
audivimus
audivistis
audiverunt/ere

aspexi
aspexisti
aspexit
aspeximus
aspexistis
aspexerunt/ere

Plus-que-parfait    "j'avais entendu"

adoraveram
adoraveras
adoraverat
adoraveramus
adoraveratis
adoraverant

viseram
viseras
viserat
viseramus
viseratis
viserant

intenderam
intenderas
intenderat
intenderamus
intenderatis
intenderant

audiveram
audiveras
audiverat
audiveramus
audiveratis
audiverant

aspexeram
aspexeras
aspexerat
aspexeramus
aspexeratis
aspexerant

Futur antérieur     "j'aurai entendu"

adoravero
adoraveris
adoraverit
adoraverimus
adoraveritis
adoraverint

visero
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

intendero
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

audivero
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

aspexero
aspexeris
aspexerit
aspexerimus
aspexeritis
aspexerint

N.B.
    audii, audisti, laudarunt... 

 

 

1.2.2. Subjonctif
I. II. III. IV. V.

Parfait     "alors que j'ai entendu"

adoraverim
adoraveris
adoraverit
adoraverimus
adoraveritis
adoraverint

viserim
viseris
viserit
viserimus
viseritis
viserint

intenderim
intenderis
intenderit
intenderimus
intenderitis
intenderint

audiverim
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

aspexerim
aspexeris
aspexerit
aspexerimus
aspexeritis
aspexerint

Plus-que-parfait     "alors que j'avais entendu"

adoravissem
adoravisses
adoravisset
adoravissemus
adoravissetis
adoravissent

visissem
visisses
visisset
visissemus
visissetis
visissent

intendissem
intendisses
intendisset
intendissemus
intendissetis
intendissent

audivissem
audivisses
audivisset
audivissemus
audivissetis
audivissent

aspexissem
aspexisses
aspexisset
aspexissemus
aspexissetis
aspexissent

2. Modes personnels - Voix passive

2.1. Temps formés sur le radical du présent

2.1.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.
Présent (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

adoror
adoraris/re
adoratur
adoramur
adoramini
adorantur

videor
videris/re
videtur
videmur
videmini
videntur

intendor
intenderis/re
intenditur
intendimur
intendimini
intenduntur

audior
audiris/re
auditur
audimur
audimini
audiuntur

aspicor
aspiceris/re
aspictur
aspicmur
aspicmini
aspicuntur

Imparfait (Rad. + désinence)    "je suis entendu"

Imparfait (Rad. + ba (I., II.) / eba (III., IV., V.) + désinence)    "j'étais entendu"

adorabar
adorabaris/re
adorabatur
adorabamur
adorabamini
adorabantur

videbar
videbaris/re
videbatur
videbamur
videbamini
videbantur

intendebar
intendebaris/re
intendebatur
intendebamur
intendebamini
intendebantur

audiebar
audiebaris/re
audiebatur
audiebamur
audiebamini
audiebantur

aspicebar
aspicebaris/re
aspicebatur
aspicebamur
aspicebamini
aspicebantur

Futur (Rad. + bi (I. , II.) / a, e (III., IV., V.) désinence)    "je serai entendu"

adorabor
adoraberis/re
adorabitur
adorabimur
adorabimini
adorabuntur

videbor
videberis/re
videbitur
videbimur
videbimini
videbuntur

intendar
intenderis/re
intendetur
intendemur
intendemini
intendentur

audiar
audieris/re
audietur
audiemur
audiemini
audientur

aspicar
aspiceris/re
aspicetur
aspicemur
aspicemini
aspicentur

2.1.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + e (I.) / a (II., III., IV., V.) + désinence)    "alors que je suis entendu"

adorer
adoreris/re
adoretur
adoremur
adoremini
adorentur

videar
videaris/re
videatur
videamur
videamini
videantur

intendar
intendaris/re
intendatur
intendamur
intendamini
intendantur

audiar
audiaris/re
audiatur
audiamur
audiamini
audiantur

aspicar
aspicaris/re
aspicatur
aspicamur
aspicamini
aspicantur

Imparfait (Rad. + (e)re + désinence)    "alors que j'étais entendu"

adorarer
adorareris/re
adoraretur
adoraremur
adoraremini
adorarentur

viderer
videreris/re
videretur
videremur
videremini
viderentur

intenderer
intendereris/re
intenderetur
intenderemur
intenderemini
intenderentur

audirer
audireris/re
audiretur
audiremur
audiremini
audirentur

caperer
capereris/re
caperetur
caperemur
caperemini
caperentur

2.1.3. Impératif

I. II. III. IV. V.

Présent (Rad. + + désinence)    "sois entendu"

adorare
adoramini

videre
videmini

intendere
intendimini

audire
audimini

aspicere
aspicimini

2.2. Temps formés avec le supin (formes composées)

2.2.1. Indicatif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + indic. présent de esse)

adoratus  sum
adoratus  es
adoratus  est
adorati  sumus
adorati  estis
adorati  sunt

visus sum
visus es
visus est
visi sumus
visi estis
visi  sunt

intentus  sum
intentus  es
intentus est
intenti sumus
intenti estis
intenti sunt

auditus sum
auditus es
auditus est
auditi sumus
auditi estis
auditi sunt

aspectus sum
aspectus es
aspectus est
aspecti sumus
aspecti estis
aspecti sunt

Plus-que-parfait (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. imparfait de esse)

adoratus eram
adoratus eras
adoratus erat
adorati eramus
adorati eratis
adorati erant

visus eram
visus eras
visus erat
visi eramus
visi eratis
visi erant

intentus eram
intentus eras
intentus erat
intenti eramus
intenti eratis
intenti erant

auditus eram
auditus eras
auditus erat
auditi eramus
auditi eratis
auditi  erant

aspectus eram
aspectus eras
aspectus erat
aspecti eramus
aspecti eratis
aspecti erant

Futur antérieur (part. parfait passif , accordé avec le sujet + indic. futur de esse)

adoratus ero
adoratus eris
adoratus erit
adorati erimus
adorati eritis
adorati erunt

visus ero
visus eris
visus erit
visi erimus
visi eritis
visi erint

intentus ero
intentus eris
intentus erit
intenti erimus
intenti eritis
intenti erunt

auditus ero
auditus eris
auditus erit
auditi erimus
auditeritis
auditerint

aspectus ero
aspectus eris
aspectus erit
aspecti erimus
aspecti eritis
aspecti erunt


2.2.2. Subjonctif

I. II. III. IV. V.

Parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. présent de esse)

adoratus  sim
adoratus  sis
adoratus  sit
adorati  simus
adorati  sitis
adorati  sint

visus sim
visus sis
visus sit
visi simus
visi sitis
visi  sint

intentus  sim
intentus  sis
intentus sit
intenti simus
intenti sitis
intenti sint

auditus sim
auditus sis
auditus sit
auditi simus
auditi sitis
auditi sint

aspectus sim
aspectus sis
aspectus sit
aspecti simus
aspecti sitis
aspecti sint

Plus-que-parfait (part. parfait passif, accordé avec le sujet + subj. imparfait de esse)

adoratus essem
adoratus esses
adoratus esset
adorati essemus
adorati essetis
adorati essent

visus essem
visus esses
visus esset
visi essemus
visi essetis
visi essent

intentus essem
intentus esses
intentus esset
intenti  essemus
intenti essetis
intenti essent

auditus essem
auditus esses
auditus esset
auditi essemus
auditi essetis
auditi  essent

aspectus essem
aspectus esses
aspectus esset
aspecti essemus
aspecti essetis
aspecti essent

 3. Modes impersonnels - Actif et passif

3.1. Infinitif
Présent Parfait Futur
Actif

adorare
videre
intendere
audire
aspicere

adoravisse
visisse
intendisse
audivisse
aspexisse

adoraturus, a, um esse
visurus, a, um esse
intenturus, a, um esse
auditurus, a, um esse
aspecturus, a, um esse

Passif

adorari
videri
intendi
audiri
aspici

adoratus, a, um esse
visus, a, um esse
intentus, a, um esse
auditus, a, um esse
aspectus, a, um esse

adoratum iri
visum iri
intentum iri
auditum iri
aspectum iri

 

Sens des différents infinitifs :

amare :  "aimer"
amavisse : "avoir aimé"
amaturus esse :  "être sur le point d'aimer"
amari :  "être aimé"
amatus esse :  "avoir été aimé"
amatum iri :  "être sur le point d'être aimé; devoir aimer"

 

3.2. Participe
Présent Parfait Futur
Actif

adorans, adorantis
videns, videntis
intendens, intendentis
audiens, audientis
aspiciens, aspicientis


adoraturus, a, um
visurus, a, um
intenturus, a, um
auditurus, a, um
aspecturus, a, um

Passif


adoratus, a, um
visus, a, um
intentus, a, um
auditus, a, um
aspectus, a, um


 

[*]:

adorans, adorantis amans:  "aimant" (déclinaison ingens ,ingentis)
adoraturus, a, um amaturus: "étant sur le point d'aimer; disposé à aimer" (déclinaison magnus)
adoratus, a, um amatus esse : esse: "étantayant été aimé" (déclinaison magnus)

 

3.3. Gérondif

Génitif Accusatif Ablatif

adorandi
videndi
intendendi
audiendi
aspicendi

(ad) adorandum
(ad) videndum
(ad) intendendum
(ad) audiendum
(ad) aspicendum

adorando
videndo
intendendo
audiendo
aspicendo

 

 

3.4. Adjectif verbal
adorandus, adoranda, adorandum
videndus, videnda, videndum
intendendus, intendenda, intendendum
audiendus, audienda, audiendum
aspiciendus, aspicienda, aspiciendum