- Sequentia - Beatus namque apostolus Bartholomaeus a saevissimo

Übersetzer der Texte anzeigen