- Sequentia - Beatus namque apostolus Bartholomaeus a saevissimo